Home > Java > Java core > Java - Thực hiện nhập vào một ma trận vuông và kiểm tra ma trận đó có phải là ma trận tam giác trên không?

Java - Thực hiện nhập vào một ma trận vuông và kiểm tra ma trận đó có phải là ma trận tam giác trên không?

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

  • Tạo ma trận vuông A bậc n (n > 0 và được nhập từ bàn phím), giá trị của các phần tử được nhập từ bàn phím. Xuất ma trận vừa nhập ra màn hình.
  • Kiểm tra ma trận A có phải là ma trận tam giác trên hay không? Nếu phải, tính định thức (det(A)) của ma trận A. Biết rằng: Ma trận tam giác trên là ma trận có các phần tử nằm dưới đường chéo chính đều bằng 0. 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Ma trận tam giác trên là ma trận có các phần tử nằm dưới đường chéo chính đếu bằng 0. Đặc điểm của các phần tử này là có chỉ số dòng lớn hơn chỉ số cột. Vì vậy, để kiểm tra một ma trận có phải là ma trận tam giác trên hay không thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử có chỉ số dòng > chỉ số cột, nếu các phần tử này = 0 thì ma trận đó là ma trận tam giác trên, ngược lại thì ma trận đó không phải là ma trận tam giác trên.

Để tính định thức của ma trận tam giác trên thì chúng ta sẽ lấy các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận đó nhân lại với nhau.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, max = 10;
	int kt = 1;	// là ma trận tam giác trên
	int dinhThuc = 1;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào bậc của ma trận: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	int[][] A = new int[n][n];
	System.out.println("Nhập vào các phần tử của ma trận A: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}
		
	System.out.println("Ma trận A: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print(A[i][j] + "\t");
		}
		System.out.println("\n");
	}
		
	// kiểm tra ma trận A có phải là ma trận tam giác trên hay không?
	// Ma trận tam giác trên là ma trận 
	// có các phần tử nằm dưới đường chéo chính = 0
	// Đặc điểm của các phần tử này là có chỉ số dòng > chỉ số cột
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < i; j++) {
			if (A[i][j] == 0) {
				kt = 1;
			} else {
				kt = 0;
			}
		}
	}
		
	if (kt == 1) {
		System.out.println("Ma trận A là ma trận tam giác trên.");
	} else {
		System.out.println("Ma trận A không là ma trận tam giác trên");
	}
		
	// tính định thức của ma trận trên
	// định thức của ma trận tam giác trên
	// sẽ bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			// các phần tử nằm trên đường chéo chính
			// có đặc điểm là chỉ số dòng = chỉ số cột
			if (i == j) {
				dinhThuc *= A[i][j];
			}
		}
	}
		
	System.out.println("Định thức của ma trận trên = " + dinhThuc);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap5mang2chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Tìm phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Thực hiện phép nhân hai ma trận và tìm ma trận chuyển vị của ma trận tích vừa tính được.
Java - Thực hiện nhập vào một ma trận vuông và kiểm tra ma trận đó có phải là ma trận tam giác trên không?
Java - Viết chương trình tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của một ma trận.
Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên
Java - Viết chương trình tìm và in ra phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận.
Java - Viết chương trình xóa dòng có tổng lớn nhất của một ma trận số thực.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP