Home > Java > Java core > Java - Thực hiện phép nhân hai ma trận và tìm ma trận chuyển vị của ma trận tích vừa tính được.

Java - Thực hiện phép nhân hai ma trận và tìm ma trận chuyển vị của ma trận tích vừa tính được.

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

  • Tạo 2 ma trận hai chiều A và B có kích thước lần lượt là m1 * n1 và m2 * n2 (với m1, n1, m2, n2 > 0), giá trị của các phần tử được nhập từ bàn phím. Xuất 2 ma trận vừa nhập ra màn hình.
  • Tính và in ra màn hình ma trận C = A * B. Lưu ý: Điều kiện để ma trận A nhân được với ma trận B là số cột của ma trận A bằng số dòng của ma trận B.
  • Nếu tồn tại ma trận tích C, hãy tìm ma trận D là ma trận chuyển vị của ma trận C. Biết rằng: Ma trận D = CT là ma trận chuyển vị của ma trận C nếu các hàng của ma trận C trở thành các cột của ma trận D và ngược lại. Tức Dij = Cji. Ví dụ:

matranchuyenvi PNG

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn về phép nhân hai ma trận: Cho hai ma trận Am1 * n1, Bm2 * n2 .Khi đó ma trận cn1 * m2 = A * B gọi là tích của hai ma trận A, B. Trong đó:

nhanhaimatran PNG

Như vậy cij = phần tử ở hàng thứ i của ma trận A nhân tương ứng với phần tử ở cột thứ j của ma trận B rồi cộng lại.

Ví dụ:

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int m1, n1;	// số dòng và số cột của ma trận A
	int m2, n2;	// số dòng và số cột của ma trận B
	char choose;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận A: ");
	m1 = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận A: ");
	n1 = scanner.nextInt();
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận B: ");
	m2 = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận B: ");
	n2 = scanner.nextInt();
		
	int[][] A = new int[m1][n1];
	int[][] B = new int[m2][n2];
		
	// ma trận tích C = A * B
	// sẽ có số dòng là số dòng của ma trận A
	// và số cột là số cột của ma trận B
	int C[][] = new int[m1][n2];
		
	while (m1 > 0 && n1 > 0 && m2 > 0 && n2 > 0) {
		if (n1 != m2) {
			System.out.println("Để nhân hai ma trận thì "
					+ "số cột của ma trận A phải bằng số dòng của ma trận B");
			System.out.println("Nhập lại số cột của ma trận A: ");
			n1 = scanner.nextInt();
			System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận B: ");
			m2 = scanner.nextInt();
		} else {
			// nhập giá trị của các phần tử cho 2 ma trận A
			System.out.println("Nhập vào các phần tử của ma trận A: ");
			for (int i = 0; i < m1; i++) {
				for (int j = 0; j < n1; j++) {
					System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
					A[i][j] = scanner.nextInt();
				}
			}
				
			// nhập giá trị của các phần tử cho 2 ma trận B
			System.out.println("Nhập vào các phần tử của ma trận A: ");
			for (int i = 0; i < m2; i++) {
				for (int j = 0; j < n2; j++) {
					System.out.print("B[" + i + "]["+ j + "] = ");
					B[i][j] = scanner.nextInt();
				}
			}
				
			// hiển thị 2 ma trận vừa nhập
			System.out.println("Ma trận A: ");
			for (int i = 0; i < m1; i++) {
				for (int j = 0; j < n1; j++) {
					System.out.print(A[i][j] + "\t");
				}
				System.out.println("\n");
			}
			
			System.out.println("Ma trận B: ");
			for (int i = 0; i < m2; i++) {
				for (int j = 0; j < n2; j++) {
					System.out.print(B[i][j] + "\t");
				}
				System.out.println("\n");
			}
			
			// tính và in ra ma trận C = A * B
			for (int i = 0; i < m1; i++) {
				for (int j = 0; j < n2; j++) {
					C[i][j] = 0;
					for (int k = 0; k < n1; k++) {
						C[i][j] = C[i][j] + A[i][k] * B[k][j];
					}
				}
			}
			
			// hiển thị ma trận tích C
			System.out.println("Ma trận tích C: ");
			for (int i = 0; i < m1; i++) {
				for (int j = 0; j < n2; j++) {
					System.out.print(C[i][j] + "\t");
				}
				System.out.println("\n");
			}
				

			// tìm ma trận D là ma trận chuyển vị của ma trận C
			// ma trận D là ma trận chuyển vị của ma trận C
			// thì các dòng của ma trận C sẽ trở thành
			// các cột của ma trận D và ngược lại
			// ví dụ: ma trận C có số dòng m1 = 3 và số cột n2 = 4 thì
			// ma trận D sẽ có số dòng n2 = 4 và số cột m1 = 3
			int D[][] = new int[n2][m1];
			for (int i = 0; i < m1; i++) {
				for (int j = 0; j < n2; j++) {
					D[j][i] = C[i][j];
				}
			}
				
			// hiển thị ma trận D
			System.out.println("Ma trận chuyển vị của ma trận C là: ");
			for (int i = 0; i < n2; i++) {
				for (int j = 0; j < m1; j++) {
					System.out.print(D[i][j] + "\t");
				}
				System.out.println("\n");
			}
				
			System.out.println("Bạn có muốn tiếp tục không? Bấm y để tiếp tục, n để thoát!");
			choose = scanner.next().charAt(0);
			if (choose == 'y') {
				continue;
			} else {
				System.out.println("Goodbye!");
				break;
			}
		}

	}
}
	

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nếu nhập vào số cột của ma trận A không bằng số dòng của ma trận B thì chương trình sẽ yêu cầu các bạn nhập lại:

ketqua baitap4mang2chieu 1 PNG

Nếu nhập vào số cột của ma trận A bằng số dòng của ma trận B:

ketqua baitap4mang2chieu 2 PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Tìm phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Thực hiện phép nhân hai ma trận và tìm ma trận chuyển vị của ma trận tích vừa tính được.
Java - Thực hiện nhập vào một ma trận vuông và kiểm tra ma trận đó có phải là ma trận tam giác trên không?
Java - Viết chương trình tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của một ma trận.
Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên
Java - Viết chương trình tìm và in ra phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận.
Java - Viết chương trình xóa dòng có tổng lớn nhất của một ma trận số thực.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP