TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Thực hiện phép nhân hai ma trận và tìm ma trận chuyển vị của ma trận tích vừa tính được.

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

  • Tạo 2 ma trận hai chiều A và B có kích thước lần lượt là m1 * n1 và m2 * n2 (với m1, n1, m2, n2 > 0), giá trị của các phần tử được nhập từ bàn phím. Xuất 2 ma trận vừa nhập ra màn hình.
  • Tính và in ra màn hình ma trận C = A * B. Lưu ý: Điều kiện để ma trận A nhân được với ma trận B là số cột của ma trận A bằng số dòng của ma trận B.
  • Nếu tồn tại ma trận tích C, hãy tìm ma trận D là ma trận chuyển vị của ma trận C. Biết rằng: Ma trận D = CT là ma trận chuyển vị của ma trận C nếu các hàng của ma trận C trở thành các cột của ma trận D và ngược lại. Tức Dij = Cji. Ví dụ:

matranchuyenvi PNG

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn về phép nhân hai ma trận: Cho hai ma trận Am1 * n1, Bm2 * n2 .Khi đó ma trận cn1 * m2 = A * B gọi là tích của hai ma trận A, B. Trong đó:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

nhanhaimatran PNG

Như vậy cij = phần tử ở hàng thứ i của ma trận A nhân tương ứng với phần tử ở cột thứ j của ma trận B rồi cộng lại.

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int m1, n1;	// số dòng và số cột của ma trận A
	int m2, n2;	// số dòng và số cột của ma trận B
	char choose;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận A: ");
	m1 = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận A: ");
	n1 = scanner.nextInt();
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận B: ");
	m2 = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận B: ");
	n2 = scanner.nextInt();
		
	int[][] A = new int[m1][n1];
	int[][] B = new int[m2][n2];
		
	// ma trận tích C = A * B
	// sẽ có số dòng là số dòng của ma trận A
	// và số cột là số cột của ma trận B
	int C[][] = new int[m1][n2];
		
	while (m1 > 0 && n1 > 0 && m2 > 0 && n2 > 0) {
		if (n1 != m2) {
			System.out.println("Để nhân hai ma trận thì "
					+ "số cột của ma trận A phải bằng số dòng của ma trận B");
			System.out.println("Nhập lại số cột của ma trận A: ");
			n1 = scanner.nextInt();
			System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận B: ");
			m2 = scanner.nextInt();
		} else {
			// nhập giá trị của các phần tử cho 2 ma trận A
			System.out.println("Nhập vào các phần tử của ma trận A: ");
			for (int i = 0; i < m1; i++) {
				for (int j = 0; j < n1; j++) {
					System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
					A[i][j] = scanner.nextInt();
				}
			}
				
			// nhập giá trị của các phần tử cho 2 ma trận B
			System.out.println("Nhập vào các phần tử của ma trận A: ");
			for (int i = 0; i < m2; i++) {
				for (int j = 0; j < n2; j++) {
					System.out.print("B[" + i + "]["+ j + "] = ");
					B[i][j] = scanner.nextInt();
				}
			}
				
			// hiển thị 2 ma trận vừa nhập
			System.out.println("Ma trận A: ");
			for (int i = 0; i < m1; i++) {
				for (int j = 0; j < n1; j++) {
					System.out.print(A[i][j] + "\t");
				}
				System.out.println("\n");
			}
			
			System.out.println("Ma trận B: ");
			for (int i = 0; i < m2; i++) {
				for (int j = 0; j < n2; j++) {
					System.out.print(B[i][j] + "\t");
				}
				System.out.println("\n");
			}
			
			// tính và in ra ma trận C = A * B
			for (int i = 0; i < m1; i++) {
				for (int j = 0; j < n2; j++) {
					C[i][j] = 0;
					for (int k = 0; k < n1; k++) {
						C[i][j] = C[i][j] + A[i][k] * B[k][j];
					}
				}
			}
			
			// hiển thị ma trận tích C
			System.out.println("Ma trận tích C: ");
			for (int i = 0; i < m1; i++) {
				for (int j = 0; j < n2; j++) {
					System.out.print(C[i][j] + "\t");
				}
				System.out.println("\n");
			}
				

			// tìm ma trận D là ma trận chuyển vị của ma trận C
			// ma trận D là ma trận chuyển vị của ma trận C
			// thì các dòng của ma trận C sẽ trở thành
			// các cột của ma trận D và ngược lại
			// ví dụ: ma trận C có số dòng m1 = 3 và số cột n2 = 4 thì
			// ma trận D sẽ có số dòng n2 = 4 và số cột m1 = 3
			int D[][] = new int[n2][m1];
			for (int i = 0; i < m1; i++) {
				for (int j = 0; j < n2; j++) {
					D[j][i] = C[i][j];
				}
			}
				
			// hiển thị ma trận D
			System.out.println("Ma trận chuyển vị của ma trận C là: ");
			for (int i = 0; i < n2; i++) {
				for (int j = 0; j < m1; j++) {
					System.out.print(D[i][j] + "\t");
				}
				System.out.println("\n");
			}
				
			System.out.println("Bạn có muốn tiếp tục không? Bấm y để tiếp tục, n để thoát!");
			choose = scanner.next().charAt(0);
			if (choose == 'y') {
				continue;
			} else {
				System.out.println("Goodbye!");
				break;
			}
		}

	}
}
	

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nếu nhập vào số cột của ma trận A không bằng số dòng của ma trận B thì chương trình sẽ yêu cầu các bạn nhập lại:

ketqua baitap4mang2chieu 1 PNG

Nếu nhập vào số cột của ma trận A bằng số dòng của ma trận B:

ketqua baitap4mang2chieu 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải