Java - Viết chương trình tìm và in ra phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận.

Viết chương trình nhập vào một ma trận. Sau đó tìm và in ra phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để tìm được phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for duyệt từ đầu đến cuối ma trận. Trong quá trình duyệt nếu tìm thấy phần tử nào có giá trị dương nhỏ nhất và chia hết cho 2 thì đó chính là phần tử mà chúng ta cần tìm.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int m, n;
	int min = -1;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận: ");
	m = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	int A[][] = new int[m][n];System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
		
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}
		
	System.out.println("Ma trận A vừa nhập:");
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print(A[i][j] + "\t");
		}
		System.out.println("\n");
	}
		
	// tìm phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			if (A[i][j] > 0 && A[i][j] % 2 == 0) {
				if (min == -1) {
					min = A[i][j];
				} else if (A[i][j] < min) {
					min = A[i][j];
				}
			}
		}
	}
		
	System.out.println("Phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận = " + min);
}
<br></div>

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap8mang2chieu PNGketqua baitap8mang2chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP