Home > Java > Java core > Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.

Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào các phần tử cho một ma trận 2 chiều, sau đó tìm và hiển thị phần tử có giá trị lớn nhất trong ma trận đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// khai báo số dòng và số cột của ma trận
	int m, n;
		
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận: ");
	m = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	// khai báo ma trận A có m dòng, n cột
	int A[][] = new int[m][n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}
		
	// tìm phần tử có giá trị lớn nhất trong ma trận
	// giả sử phần tử tại vị trí (0,0) là phần tử lớn nhất
	int max = A[0][0];
		
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			if (max < A[i][j]) {
				max = A[i][j];
			}
		}
	}
		
	System.out.println("Phần tử lớn nhất trong ma trận = " + max);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap1mang2chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Tìm phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Thực hiện phép nhân hai ma trận và tìm ma trận chuyển vị của ma trận tích vừa tính được.
Java - Thực hiện nhập vào một ma trận vuông và kiểm tra ma trận đó có phải là ma trận tam giác trên không?
Java - Viết chương trình tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của một ma trận.
Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên
Java - Viết chương trình tìm và in ra phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận.
Java - Viết chương trình xóa dòng có tổng lớn nhất của một ma trận số thực.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP