Home > Java > Java core > Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.

Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào các phần tử cho một ma trận 2 chiều, sau đó tìm và hiển thị phần tử có giá trị lớn nhất trong ma trận đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// khai báo số dòng và số cột của ma trận
	int m, n;
		
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận: ");
	m = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	// khai báo ma trận A có m dòng, n cột
	int A[][] = new int[m][n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}
		
	// tìm phần tử có giá trị lớn nhất trong ma trận
	// giả sử phần tử tại vị trí (0,0) là phần tử lớn nhất
	int max = A[0][0];
		
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			if (max < A[i][j]) {
				max = A[i][j];
			}
		}
	}
		
	System.out.println("Phần tử lớn nhất trong ma trận = " + max);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap1mang2chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Tìm phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Thực hiện phép nhân hai ma trận và tìm ma trận chuyển vị của ma trận tích vừa tính được.
Java - Thực hiện nhập vào một ma trận vuông và kiểm tra ma trận đó có phải là ma trận tam giác trên không?
Java - Viết chương trình tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của một ma trận.
Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên
Java - Viết chương trình tìm và in ra phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận.
Java - Viết chương trình xóa dòng có tổng lớn nhất của một ma trận số thực.

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP