Java - Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông.

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông bậc n và sau đó tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận vuông đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Như đã nói trong phần bài học thì các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông là các phần tử có chỉ số dòng = chỉ số cột. Vì vậy, để tính tổng của các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận vuông thì ta sẽ tính tổng các phần tử trong ma trận có chỉ số dòng và chỉ số cột bằng nhau.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;	// bậc của ma trận vuông
	int sum = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào bậc của ma trận: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	int A[][] = new int[n][n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}
		
	System.out.println("Ma trận A vừa nhập:");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print(A[i][j] + "\t");
		}
		System.out.println("\n");
	}
		
	// các phần tử nằm trên đường chéo chính
	// là các phần tử có chỉ số dòng = chỉ số cột
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			// kiểm tra nếu i == j thì mới tính tổng
			if (i == j) {
				sum += A[i][j];
			}
		}
	}

	System.out.println("Tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính = " + sum);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net