Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông.

Java - Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông.

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông bậc n và sau đó tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận vuông đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Như đã nói trong phần bài học thì các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông là các phần tử có chỉ số dòng = chỉ số cột. Vì vậy, để tính tổng của các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận vuông thì ta sẽ tính tổng các phần tử trong ma trận có chỉ số dòng và chỉ số cột bằng nhau.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;	// bậc của ma trận vuông
	int sum = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào bậc của ma trận: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	int A[][] = new int[n][n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}
		
	System.out.println("Ma trận A vừa nhập:");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print(A[i][j] + "\t");
		}
		System.out.println("\n");
	}
		
	// các phần tử nằm trên đường chéo chính
	// là các phần tử có chỉ số dòng = chỉ số cột
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			// kiểm tra nếu i == j thì mới tính tổng
			if (i == j) {
				sum += A[i][j];
			}
		}
	}

	System.out.println("Tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính = " + sum);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

kq baitap2mang2chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Tìm phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Thực hiện phép nhân hai ma trận và tìm ma trận chuyển vị của ma trận tích vừa tính được.
Java - Thực hiện nhập vào một ma trận vuông và kiểm tra ma trận đó có phải là ma trận tam giác trên không?
Java - Viết chương trình tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của một ma trận.
Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên
Java - Viết chương trình tìm và in ra phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận.
Java - Viết chương trình xóa dòng có tổng lớn nhất của một ma trận số thực.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP