Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên

Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên

Viết chương trình nhập vào một ma trận. Sau đó, tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, m;
		
	// vị trí dòng và vị trí cột
	int rowPosition = 0, colPosition = 0;
		
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận: ");
	m = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	int A[][] = new int[m][n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}
		
	System.out.println("Ma trận A vừa nhập:");
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print(A[i][j] + "\t");
		}
		System.out.println("\n");
	}
		
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			// nếu phần tử A tại vị trí i và j
			// lớn hơn phần tử A tại vị trí rowPosition và colPosition
			// thì sẽ lưu lại vị trí của phần tử lớn nhất
			// bằng cách gán vị trí rowPosition = i và colPosition = j
			if (A[i][j] > A[rowPosition][colPosition]) {
				rowPosition = i;
				colPosition = j;
			}
		}
	}

	// hiển thị vị trí của phần tử lớn nhất trong ma trận
	System.out.println("Phần tử lớn nhất trong ma trận là " + A[rowPosition][colPosition]
		+ " có vị trí (" + rowPosition + "," + colPosition + ")");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap7mang2chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Tìm phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Thực hiện phép nhân hai ma trận và tìm ma trận chuyển vị của ma trận tích vừa tính được.
Java - Thực hiện nhập vào một ma trận vuông và kiểm tra ma trận đó có phải là ma trận tam giác trên không?
Java - Viết chương trình tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của một ma trận.
Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên
Java - Viết chương trình tìm và in ra phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận.
Java - Viết chương trình xóa dòng có tổng lớn nhất của một ma trận số thực.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP