• Trang chủ
  • Học JAVA
  • JAVA core
  • Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên

Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên

Viết chương trình nhập vào một ma trận. Sau đó, tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, m;
		
	// vị trí dòng và vị trí cột
	int rowPosition = 0, colPosition = 0;
		
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận: ");
	m = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	int A[][] = new int[m][n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}
		
	System.out.println("Ma trận A vừa nhập:");
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print(A[i][j] + "\t");
		}
		System.out.println("\n");
	}
		
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			// nếu phần tử A tại vị trí i và j
			// lớn hơn phần tử A tại vị trí rowPosition và colPosition
			// thì sẽ lưu lại vị trí của phần tử lớn nhất
			// bằng cách gán vị trí rowPosition = i và colPosition = j
			if (A[i][j] > A[rowPosition][colPosition]) {
				rowPosition = i;
				colPosition = j;
			}
		}
	}

	// hiển thị vị trí của phần tử lớn nhất trong ma trận
	System.out.println("Phần tử lớn nhất trong ma trận là " + A[rowPosition][colPosition]
		+ " có vị trí (" + rowPosition + "," + colPosition + ")");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net