Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của một ma trận.

Java - Viết chương trình tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của một ma trận.

Viết chương trình nhập vào một ma trận có m dòng, n cột. Sau đó tính trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của ma trận đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này, chương trình sẽ sử dụng 2 vòng lặp for để duyệt qua từng dòng và từng cột của ma trận. Tại mỗi vị trí dòng, cột được duyệt qua thì sẽ tìm ra phần tử có giá trị nhỏ nhất, sau đó sẽ tính tổng các phần tử đó lại và chia cho số dòng là sẽ tìm được giá trị trung bình.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int m, n, sum = 0;
	float averageNumber;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận: ");
	m = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	int A[][] = new int[m][n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}
		
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		int min = A[0][0];
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			if (A[i][j] < min) {
				min = A[i][j];
			}
		}
		sum += min;
	}
	averageNumber = (float) sum / m;
		
	System.out.println("Giá trị trung bình "
		+ "của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột = " + averageNumber);
}
	

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap6mang2chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tìm giá trị lớn nhất trong một ma trận 2 chiều với các phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Tìm phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đường chéo chính của một ma trận vuông.
Java - Thực hiện phép nhân hai ma trận và tìm ma trận chuyển vị của ma trận tích vừa tính được.
Java - Thực hiện nhập vào một ma trận vuông và kiểm tra ma trận đó có phải là ma trận tam giác trên không?
Java - Viết chương trình tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của một ma trận.
Java - Viết chương trình tìm và in ra màn hình phần tử lớn nhất và vị trí của phần tử đó trong ma trận số nguyên
Java - Viết chương trình tìm và in ra phần tử chẵn dương nhỏ nhất trong ma trận.
Java - Viết chương trình xóa dòng có tổng lớn nhất của một ma trận số thực.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP