Java - Viết chương trình tính giá trị trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của một ma trận.

Viết chương trình nhập vào một ma trận có m dòng, n cột. Sau đó tính trung bình của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột của ma trận đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này, chương trình sẽ sử dụng 2 vòng lặp for để duyệt qua từng dòng và từng cột của ma trận. Tại mỗi vị trí dòng, cột được duyệt qua thì sẽ tìm ra phần tử có giá trị nhỏ nhất, sau đó sẽ tính tổng các phần tử đó lại và chia cho số dòng là sẽ tìm được giá trị trung bình.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int m, n, sum = 0;
	float averageNumber;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận: ");
	m = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	int A[][] = new int[m][n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextInt();
		}
	}
		
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		int min = A[0][0];
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			if (A[i][j] < min) {
				min = A[i][j];
			}
		}
		sum += min;
	}
	averageNumber = (float) sum / m;
		
	System.out.println("Giá trị trung bình "
		+ "của các phần tử nhỏ nhất trên mỗi cột = " + averageNumber);
}
	

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap6mang2chieu PNG

Nguồn: freetuts.net