TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình xóa dòng có tổng lớn nhất của một ma trận số thực.

Viết chương trình nhập vào một ma trận số thực. Sau đó xóa dòng có tổng lớn nhất của ma trận đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int m, n;
	double tong = 0, max;
	int rowPosition = 0;	// vị trí dòng
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số dòng của ma trận: ");
	m = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số cột của ma trận: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	double A[][] = new double[m][n];
        
        System.out.println("Nhập các phần tử cho ma trận: ");	
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("A[" + i + "]["+ j + "] = ");
			A[i][j] = scanner.nextDouble();
		}
	}
		
	System.out.println("Ma trận A vừa nhập:");
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print(A[i][j] + "\t");
		}
		System.out.println("\n");
	}
		
	// tìm tổng trên dòng đầu tiên (i = 0) của ma trận
	for (int j = 0; j < n; j++) {
		tong += A[0][j];
	}
		
	max = tong;
		
	for (int i = 1; i < m; i++) {
		tong = 0;
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			tong += A[i][j];
		}
			
		// nếu giá trị của tổng các số ở các dòng sau
		// lớn hơn tổng các số ở dòng đầu tiên
		// thì gán max = tong
		if (tong > max) {
			max = tong;
			// lưu lại vị trí dòng có tổng lớn nhất
			rowPosition = i;
		}
	}
		
	for (int i = rowPosition; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			// đẩy phần tử ở dòng i + 1 lên
			// vị trí ở dòng i
			A[i][j] = A[i+1][j];
		}
		m--;	// giảm số dòng của ma trận đi 1
	}
		
	System.out.println("Ma trận A sau khi xóa dòng có tổng lớn nhất:");
	for (int i = 0; i < m; i++) {
		for (int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print(A[i][j] + "\t");
		}
		System.out.println("\n");
	}
}

Giải thích hoạt động của chương trình trên: Giả sử tôi nhập vào ma trận số thực có 3 dòng và 2 cột như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

3.0    1.0     

1.0     8.0     

2.0     0.0

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 1: Tính tổng các phần tử ở dòng đầu tiên của ma trận (i = 0) và gán vào biến tong, lúc này tong sẽ bằng 4.0.

Bước 2: Gán giá trị biến max = tong = 4.0.

Bước 3: Thiết lập giá trị biến tong = 0 và tính tổng của các phần tử ở dòng i = 1 trong ma trận, lúc này tong = 9.0.

Bước 4: So sánh biến max với biến tong, vì max = 4.0 < tong = 9.0 nên sẽ thực hiện các lệnh bên trong if: gán giá trị max = tong = 9.0 và lưu lại vị trí của dòng này rowPosition = 1. Mục đích đoạn lệnh bên trong if là để tìm ra vị trí của dòng có tổng các phần tử là lớn nhất trong ma trận.

Bước 5: Tăng i lên 1, lúc này i = 2, thiết lập giá trị biến tong = 0 và thực hiện tính tổng của các phần tử ở dòng i = 2 trong ma trận. Đến đây chúng ta sẽ tính được giá trị tong = 3.0.

Bước 6: So sánh biến max với biến tong, vì max = 9.0 > tong = 3.0 nên bỏ qua không thực hiện các lệnh bên trong if.

Bước 7: Tăng i lên 1, lúc này i = 3 không nhỏ hơn n nên sẽ bỏ qua không thực hiện các lệnh trong thân vòng lặp for.

Bước 8: Thực hiện vòng lặp for với giá trị khởi tạo i = rowPosition = 1j = 0 (là dòng có tổng các phần tử lớn nhất). Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành thay thế phần tử ở dòng i bằng phần tử ở dòng i + 1 (tức là dòng kế tiếp). Kết quả sau khi thực hiện vòng lặp for này là các phần tử ở dòng lớn nhất sẽ bị xóa và được thay thế bằng các phần tử ở dòng tiếp theo.

Bước 9: Hiển thị ma trận sau khi xóa dòng có tổng lớn nhất ra màn hình.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap9mang2chieu PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải