GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Two-way binding và sự kiện Change trong VueJS 2

Trong bài tập nâng cao này, mình sẽ kết hợp Two-way binding và xử lý sự kiện để thực hiện Form Validation trong VueJS 2. Bài toán đặt ra là làm thế nào mình có thể kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khi người dùng nhập liệu vào form, và hiển thị thông báo lỗi nếu cần thiết.

Form Validation trong VueJS 2

Sử dụng các sự kiện như @blur, @input, @change để kiểm tra dữ liệu khi người dùng nhập liệu.

Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi nếu cần thiết.

File index.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vue Form Validation</title>

  <!-- Thêm đoạn CSS -->
  <style>
    body {
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      background-color: #f4f4f4;
    }

    #app {
      text-align: center;
      background-color: #fff;
      padding: 20px;
      border-radius: 5px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    input {
      width: 200px;
      padding: 10px;
      margin-bottom: 10px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 3px;
    }

    button {
      padding: 10px 20px;
      background-color: #4caf50;
      color: #fff;
      border: none;
      border-radius: 3px;
      cursor: pointer;
    }

    .error-message {
      color: red;
      margin-top: -10px;
      margin-bottom: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <h1>Form Validation trong VueJS 2 (Nâng Cao)</h1>
    <form @submit.prevent="submitForm">
      <label for="name">Tên:</label>
      <input type="text" id="name" v-model="formData.name" @input="validateName" @blur="validateName" required>
      <br>
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" id="email" v-model="formData.email" @input="validateEmail" @blur="validateEmail" required>
      <br>
      <button type="submit">Submit</button>
    </form>
    <p class="error-message">{{ errorMessage }}</p>
  </div>

  <!-- VueJS -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2"></script>
  <!-- Main JavaScript file -->
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

File main.js:

// Tạo một Vue instance
var app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    formData: {
      name: '',
      email: ''
    },
    errorMessage: ''
  },
  methods: {
    submitForm: function() {
      // Phương thức này sẽ được gọi khi form được submit
      // Xử lý dữ liệu nếu cần
      if (this.validateName() && this.validateEmail()) {
        // Nếu dữ liệu hợp lệ, tiến hành xử lý form submission
        console.log('Form submitted:', this.formData);
      } else {
        // Nếu có lỗi, hiển thị thông báo
        this.errorMessage = 'Vui lòng kiểm tra lại thông tin nhập.';
      }
    },
    validateName: function() {
      // Kiểm tra tính hợp lệ của tên
      if (!/^[a-zA-Z ]*$/.test(this.formData.name)) {
        this.errorMessage = 'Tên chỉ được chứa chữ cái và khoảng trắng.';
        return false;
      } else {
        this.errorMessage = '';
        return true;
      }
    },
    validateEmail: function() {
      // Kiểm tra tính hợp lệ của email
      const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
      if (!emailRegex.test(this.formData.email)) {
        this.errorMessage = 'Email không hợp lệ.';
        return false;
      } else {
        this.errorMessage = '';
        return true;
      }
    }
  }
});

Giải thích:

 • Sử dụng v-model để liên kết giá trị của input với các biến trong formData trong Vue instance.
 • Sử dụng sự kiện @input để kiểm tra dữ liệu khi người dùng nhập liệu.
 • Sử dụng sự kiện @blur để kiểm tra dữ liệu khi người dùng rời khỏi trường input.
 • Sử dụng @submit.prevent để ngăn chặn hành động mặc định của form và thay thế nó bằng phương thức submitForm.

Vue Instance:

 • Tạo một Vue instance và liên kết nó với phần tử có id là app trong HTML.

Data:

 • formData: Một đối tượng chứa các thuộc tính name và email để lưu trữ giá trị của các trường input.
 • errorMessage: Một biến để lưu trữ thông báo lỗi.

Methods:

submitForm: Phương thức được gọi khi form được submit.

 • Kiểm tra tính hợp lệ của tên và email sử dụng các hàm validateName validateEmail.
 • Nếu dữ liệu hợp lệ, tiến hành xử lý form submission (ở đây chỉ log ra console).
 • Nếu có lỗi, hiển thị thông báo lỗi.

validateName: Phương thức kiểm tra tính hợp lệ của tên.

 • Sử dụng biểu thức chính quy để kiểm tra xem tên chỉ chứa chữ cái và khoảng trắng.
 • Cập nhật errorMessage và trả về giá trị true nếu hợp lệ, ngược lại là false.

validateEmail: Phương thức kiểm tra tính hợp lệ của email.

 • Sử dụng biểu thức chính quy để kiểm tra định dạng của email.
 • Cập nhật errorMessage và trả về giá trị true nếu hợp lệ, ngược lại là false.

z5077045459702 7875a1e4090abef263aaea2b3c631d2d jpg

z5077046357056 e468925e51221053ce70ef7438ae9012 jpg

z5077047870722 4679a30fcf59cb026d450e13ae889384 jpg

Bài tập về Form Validation trong VueJS 2 đã giúp chúng ta hiểu cách sử dụng Two-way binding và xử lý sự kiện để tạo ra một trải nghiệm nhập liệu tích cực và người dùng. VueJS một lần nữa chứng tỏ khả năng linh hoạt và hiệu quả của nó trong việc xây dựng các tính năng phức tạp trong ứng dụng web.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top