GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Two-way binding và xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập hôm nay, mình sẽ mở rộng tìm hiểu bằng cách kết hợp Two-way binding trong VueJS 2 với xử lý sự kiện, tạo ra một trải nghiệm tương tác và đáng nhớ. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách VueJS 2 làm cho quá trình này trở nên dễ dàng và hiệu quả.

Two-way Binding và xử lý sự kiện trong VueJS 2

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ô input và kết hợp Two-way binding với sự kiện @input. Điều này giúp mình theo dõi và xử lý mỗi lần giá trị của ô input thay đổi.

File index.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vue Two-way Binding và Xử lý Sự kiện</title>

  <!-- Thêm đoạn CSS -->
  <style>
    body {
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      background-color: #f4f4f4;
    }

    #app {
      text-align: center;
      background-color: #fff;
      padding: 20px;
      border-radius: 5px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    input {
      width: 200px;
      padding: 10px;
      margin-bottom: 10px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 3px;
    }

    p {
      font-size: 16px;
      color: #333;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <h1>Two-way Binding và Xử lý Sự kiện trong VueJS 2</h1>
    <input type="text" v-model="inputValue" @input="updateValue">
    <p>Giá trị của ô input: {{ inputValue }}</p>
  </div>

  <!-- VueJS -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2"></script>
  <!-- Main JavaScript file -->
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

File main.js:

// Tạo một Vue instance
var app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    inputValue: '' // Biến để lưu trữ giá trị của ô input
  },
  methods: {
    updateValue: function() {
      // Phương thức này sẽ được gọi khi giá trị của ô input thay đổi
      console.log('Giá trị đã thay đổi:', this.inputValue);
    }
  }
});

Trong đoạn mã trên:

 • Sử dụng directive v-model để liên kết giá trị của ô input với biến inputValue trong Vue instance.
 • Sử dụng sự kiện @input để theo dõi sự thay đổi giá trị của ô input và gọi phương thức updateValue khi đó.
 • Phương thức updateValue sẽ hiển thị thông điệp trong console, bạn có thể thay đổi nó để thực hiện các xử lý khác tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.

Bây giờ, bạn đã tạo một ô input và kết hợp Two-way binding với xử lý sự kiện trong VueJS 2. Khi giá trị của ô input thay đổi, phương thức updateValue sẽ được gọi và hiển thị thông điệp trong console.

z5073484699974 c516479a6e252bc6b63f4f91491ef33a jpg

Với Two-way binding và xử lý sự kiện trong VueJS 2, mình đã trải nghiệm sức mạnh của khả năng linh hoạt và dễ sử dụng của thư viện này. VueJS không chỉ giúp quản lý trạng thái ứng dụng một cách thuận lợi mà còn mang lại khả năng tương tác tốt. Hãy tiếp tục áp dụng những kiến thức này vào dự án của bạn để tạo ra các ứng dụng web động và tương tác.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top