GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Two-way binding với Textarea trong VueJS 2

Trong bài tập này, mình sẽ tiếp tục tìm hiểu của Two-way binding trong VueJS 2, lần này tập trung vào việc làm việc với textarea. Mình sẽ tạo một textarea và liên kết nó với một biến trong Vue instance, đồng thời hiển thị nội dung của textarea ngay bên dưới. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách VueJS giúp mình quản lý dữ liệu người dùng một cách linh hoạt và thuận tiện.

Two-way Binding với Textarea trong VueJS 2

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một textarea và kết nối nó với một biến trong Vue instance. Đồng thời, hiển thị nội dung của biến đó ngay bên dưới textarea để có một trải nghiệm thực tế về Two-way binding.

File index.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vue Two-way Binding with Textarea</title>

  <!-- Thêm đoạn CSS -->
  <style>
    body {
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      background-color: #f4f4f4;
    }

    #app {
      text-align: center;
      background-color: #fff;
      padding: 20px;
      border-radius: 5px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    textarea {
      width: 100%;
      height: 100px;
      margin-bottom: 10px;
      padding: 10px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 3px;
      resize: none;
    }

    p {
      font-size: 16px;
      color: #333;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <h1>Two-way Binding với Textarea trong VueJS 2</h1>
    <textarea v-model="textareaContent"></textarea>
    <p>Nội dung của textarea: {{ textareaContent }}</p>
  </div>

  <!-- VueJS -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2"></script>
  <!-- Main JavaScript file -->
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

File main.js:

// Tạo một Vue instance
var app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    textareaContent: '' // Biến để lưu trữ nội dung của textarea
  }
});

Trong đoạn mã trên:

 • Sử dụng directive v-model để liên kết nội dung của textarea với biến textareaContent trong Vue instance.
 • Hiển thị nội dung của biến này ngay bên dưới textarea bằng cách sử dụng {{ textareaContent }}.

Bây giờ, bạn đã tạo một textarea và liên kết nó với biến trong VueJS 2 thông qua Two-way binding. Khi bạn nhập văn bản vào textarea, nội dung sẽ tự động cập nhật và hiển thị ngay bên dưới nó.

z5073312326041 dd727c4bf9387bbd9c17e38f5fe24383 jpg

Bài tập về Two-way binding với textarea trong VueJS 2 là một bước tiến quan trọng trong việc làm quen với các tính năng linh hoạt của thư viện này. Mình đã thấy cách VueJS giúp ta liên kết dữ liệu người dùng một cách thuận tiện, tạo ra trải nghiệm người dùng tốt nhất. Hãy tiếp tục tìm hiểu và áp dụng những khái niệm này vào các dự án thực tế của bạn để tận dụng toàn bộ tiềm năng của VueJS.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top