GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Two-way binding với Radio Buttons trong VueJS 2

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu Two-way binding với radio buttons trong VueJS 2, tạo một nhóm nút radio và liên kết chúng với một biến trong Vue instance. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách VueJS mang lại sự linh hoạt và thuận tiện khi làm việc với dữ liệu người dùng.

Two-way Binding với Radio Buttons trong VueJS 2

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một nhóm radio buttons và liên kết chúng với một biến trong Vue instance. Đồng thời, hiển thị giá trị của biến đó ngay bên dưới nhóm để có một cái nhìn rõ ràng về cách Two-way binding hoạt động.

File index.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vue Two-way Binding with Radio Buttons</title>

  <!-- Thêm đoạn CSS -->
  <style>
    body {
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      background-color: #f4f4f4;
    }

    #app {
      text-align: center;
      background-color: #fff;
      padding: 20px;
      border-radius: 5px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    label {
      margin-right: 10px;
    }

    p {
      font-size: 16px;
      color: #333;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <h1>Two-way Binding với Radio Buttons trong VueJS 2</h1>
    <div>
      <label>
        <input type="radio" v-model="selectedOption" value="option1"> Option 1
      </label>
      <label>
        <input type="radio" v-model="selectedOption" value="option2"> Option 2
      </label>
      <label>
        <input type="radio" v-model="selectedOption" value="option3"> Option 3
      </label>
    </div>
    <p>Giá trị được chọn: {{ selectedOption }}</p>
  </div>

  <!-- VueJS -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2"></script>
  <!-- Main JavaScript file -->
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

File main.js:

// Tạo một Vue instance
var app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    selectedOption: 'option1' // Biến để lưu trữ giá trị của nút radio được chọn
  }
});

Trong đoạn mã trên:

 • Sử dụng directive v-model để liên kết giá trị của nút radio được chọn với biến selectedOption trong Vue instance.
 • Hiển thị giá trị của biến này ngay bên dưới nhóm radio buttons bằng cách sử dụng {{ selectedOption }}.

Bây giờ, bạn đã tạo một nhóm radio buttons và liên kết nó với biến trong VueJS 2 thông qua Two-way binding. Khi bạn chọn một nút radio, giá trị sẽ tự động cập nhật và hiển thị ngay bên dưới nhóm.

z5073384736797 3f3998ddd0e0d2a0e5494b8fd45e776f jpg

Bài tập về Two-way binding với radio buttons trong VueJS 2 là một bước tiến quan trọng trong việc làm quen với tính năng quan trọng này. Mình đã thấy cách Two-way binding giúp liên kết dữ liệu người dùng một cách linh hoạt và tiện lợi. Hãy tiếp tục tìm hiểu và áp dụng những khái niệm này vào các dự án thực tế để tận dụng toàn bộ sức mạnh của VueJS.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top