GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Two-way binding với v-model trong VueJS 2

Trong số nhiều tính năng hữu ích của VueJS, Two-way binding là một trong những khái niệm quan trọng, cho phép chúng ta liên kết dữ liệu giữa giao diện người dùng và mã JavaScript một cách thuận tiện. Trong bài viết này, mình sẽ tập trung vào bài tập Two-way binding sử dụng directive v-model của VueJS 2.

Two-way Binding với v-model trong VueJS 2

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ô input và kết nối giá trị của nó với một biến trong Vue instance, đồng thời hiển thị giá trị đó ngay bên dưới ô input.

File index.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vue Two-way Binding</title>

  <!-- Thêm đoạn CSS -->
  <style>
    body {
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      background-color: #f4f4f4;
    }

    #app {
      text-align: center;
      background-color: #fff;
      padding: 20px;
      border-radius: 5px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    input {
      padding: 10px;
      margin-bottom: 10px;
      width: 200px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 3px;
    }

    p {
      font-size: 16px;
      color: #333;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <input type="text" v-model="inputText">
    <p>Đã nhập: {{ inputText }}</p>
  </div>

  <!-- VueJS -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2"></script>
  <!-- Main JavaScript file -->
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

File main.js:

// Tạo một Vue instance
var app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    inputText: '' // Biến để lưu trữ giá trị của ô input
  }
});

Trong đoạn mã trên:

 • v-model="inputText" được sử dụng để liên kết giá trị của ô input với biến inputText trong Vue instance.
 • {{ inputText }} được sử dụng để hiển thị giá trị của biến inputText ngay bên dưới ô input.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã bao gồm thư viện VueJS trong file index.html bằng cách sử dụng đường dẫn CDN được cung cấp.

Sau khi triển khai, mở file index.html trong trình duyệt web của bạn và bạn sẽ thấy một ô input và nội dung của ô input được hiển thị ngay bên dưới nó. Khi bạn nhập văn bản vào ô input, nội dung hiển thị bên dưới sẽ tự động cập nhật theo giá trị của ô input, điều này là kết quả của Two-way binding với v-model trong VueJS.

z5067045583764 c1c1f4919287142f11c5aae484c0e176 jpg

Bài tập trên giúp mình hiểu rõ hơn về cách VueJS giúp quản lý trạng thái ứng dụng một cách hiệu quả thông qua Two-way binding. Việc sử dụng v-model không chỉ giúp chúng ta đồng bộ hóa dữ liệu giữa giao diện và mã nguồn mà còn tối giản hóa quá trình lập trình. Hãy tiếp tục khám phá và áp dụng những khái niệm này vào các dự án thực tế của bạn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top