GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Two-way binding với Number Input trong VueJS 2

Bài tập lần này, mình đến việc làm việc với ô input kiểu number, nơi mình sử dụng Two-way binding trong VueJS 2 để liên kết giá trị và hiển thị nó ngay bên dưới ô input. Hãy cùng nhau xem cách VueJS làm cho quá trình này trở nên đơn giản và mạnh mẽ.

Two-way Binding với Number Input trong VueJS 2

Mình sẽ bắt đầu bằng việc tạo một ô input kiểu number và liên kết nó với một biến trong Vue instance. Đồng thời, hiển thị giá trị của biến đó ngay bên dưới ô input để người dùng có thể theo dõi và tương tác một cách thuận tiện.

File index.html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vue Two-way Binding with Number Input</title>

  <!-- Thêm đoạn CSS -->
  <style>
    body {
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      background-color: #f4f4f4;
    }

    #app {
      text-align: center;
      background-color: #fff;
      padding: 20px;
      border-radius: 5px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    input {
      width: 100px;
      padding: 10px;
      margin-bottom: 10px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 3px;
    }

    p {
      font-size: 16px;
      color: #333;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <h1>Two-way Binding với Number Input trong VueJS 2</h1>
    <input type="number" v-model="inputValue">
    <p>Giá trị của ô input: {{ inputValue }}</p>
  </div>

  <!-- VueJS -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2"></script>
  <!-- Main JavaScript file -->
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

File main.js:

var app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    inputValue: 0 // Biến để lưu trữ giá trị của ô input kiểu number
  }
});

Trong đoạn mã trên:

 • Sử dụng directive v-model để liên kết giá trị của ô input kiểu number với biến inputValue trong Vue instance.
 • Hiển thị giá trị của biến này ngay bên dưới ô input bằng cách sử dụng {{ inputValue }}.

Bây giờ, bạn đã tạo một ô input kiểu number và liên kết nó với biến trong VueJS 2 thông qua Two-way binding. Khi bạn nhập giá trị vào ô input, nó sẽ tự động cập nhật và hiển thị ngay bên dưới nó.

z5073434985941 3e611303f890c8809d326bda753fede6 jpg

Với bài tập Two-way Binding với Number Input trong VueJS 2, mình đã thấy rõ các của tính năng này trong việc quản lý dữ liệu người dùng. VueJS không chỉ là một công cụ phổ biến mà còn là một nguồn động lực mạnh mẽ cho sự linh hoạt và hiệu suất trong phát triển ứng dụng web.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top