GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý sự kiện Click trong VueJs 2

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung vào việc sử dụng VueJS 2 để xử lý sự kiện click - một trong những sự kiện cơ bản nhưng quan trọng nhất khi phát triển ứng dụng web.

Xử lý sự kiện Click bằng VueJS 2

Yêu cầu

Mình sẽ tạo một button đơn giản và hiển thị một thông báo khi người dùng click vào button đó. Để làm điều này, mình sẽ sử dụng của VueJS để gọi một method khi button được click. Trong method đó, mình sẽ hiển thị thông báo hoặc thực hiện hành động mong muốn.

Để bắt đầu,mình cần tạo một file index.html để chứa giao diện người dùng và file main.js để xử lý logic của ứng dụng.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Xử Lý Sự Kiện Click - VueJS 2</title>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
  <style>
   body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
   }

   #app {
    text-align: center;
   }

   button {
    padding: 10px 20px;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
    background-color: #3498db;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
   }

   button:hover {
    background-color: #2980b9;
   }

   p {
    margin-top: 20px;
    font-size: 18px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div id="app">
   <button @click="showMessage">Click me!</button>
   <p v-if="message">{{ message }}</p>
  </div>

  <script src="main.js"></script>
 </body>
</html>

main.js

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  message: '' // Khởi tạo message ban đầu là rỗng
 },
 methods: {
  showMessage() {
   this.message = 'Bạn đã click vào nút!'; // Đặt thông báo khi click vào nút
  }
 }
});

Trong đoạn mã trên, mình có một button được tạo ra trong index.html với directive @click để gọi phương thức showMessage() khi nút được click. Trong main.js,mình khởi tạo một Vue instance, và trong data có một thuộc tính message ban đầu là rỗng. Phương thức showMessage() được định nghĩa để thay đổi giá trị của message thành "Bạn đã click vào nút!" khi nút được click.

Khi bạn mở trình duyệt và chạy file index.html, khi click vào nút "Click me!", một thông báo sẽ hiển thị ngay phía dưới nút.

z5058178336157 9930f7b03cc16ecc9ef2a9e6ca1cea04 jpgz5058179059903 75a77c8b6020a5de4615a40f5bdcef6e jpg

Trong bài viết này, mình sẽ đi sâu vào từng phần của mã nguồn để hiểu cách VueJS 2 xử lý sự kiện click và làm thế nào mìnhcó thể tận dụng tính linh hoạt của nó để tương tác với người dùng.

Hãy cùng bắt đầu với một cách cơ bản để xử lý sự kiện click trong VueJS 2 và tìm hiểu thêm các khả năng mở rộng và tối ưu hóa trong quá trình phát triển ứng dụng web.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top