GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý sự kiện Input trong VueJs 2

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng VueJS 2 để xử lý sự kiện input, cho phép mình hiển thị và tương tác với dữ liệu người dùng nhập vào ô input.

Xử lý sự kiện Input bằng VueJS 2

Yêu cầu

Mình sẽ tạo một ô input đơn giản và hiển thị nội dung người dùng nhập sau mỗi lần thay đổi. Để làm điều này, mình sẽ sử dụng directive v-model để liên kết dữ liệu từ ô input với dữ liệu trong Vue instance và sử dụng một thẻ HTML khác để hiển thị nội dung người dùng nhập.

Để bắt đầu, mình cần tạo file index.html để chứa giao diện người dùng và file main.js để xử lý logic của ứng dụng.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Xử Lý Sự Kiện Input - VueJS 2</title>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
 <style>
  body {
   font-family: Arial, sans-serif;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   height: 100vh;
   margin: 0;
  }

  #app {
   text-align: center;
  }

  input {
   padding: 10px;
   font-size: 16px;
   border-radius: 4px;
   border: 1px solid #ccc;
  }

  p {
   margin-top: 20px;
   font-size: 18px;
  }
 </style>
</head>
<body>

<div id="app">
 <input v-model="userInput" placeholder="Nhập vào đây" @input="displayInput">
 <p v-if="userInput">Nội dung người dùng nhập: {{ userInput }}</p>
</div>

<script src="main.js"></script>
</body>
</html>

main.js

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  userInput: '' // Khởi tạo giá trị ban đầu của userInput là rỗng
 },
 methods: {
  displayInput() {
   // Không cần phải làm gì trong method này vì đã sử dụng v-model
   // Các thay đổi trong input sẽ tự động cập nhật vào biến userInput
  }
 }
});

Trong đoạn mã này, mình đã tạo một ô input và một thẻ <p> để hiển thị nội dung mà người dùng nhập vào ô input đó.

 • Sử dụng directive v-model để liên kết dữ liệu từ ô input với biến userInput trong Vue instance. Điều này cho phép chúng ta tự động cập nhật dữ liệu khi người dùng nhập vào ô input.
 • Đồng thời, sử dụng @input để gọi method displayInput(). Tuy nhiên, trong method này không cần thực hiện bất kỳ hành động nào, vì đã sử dụng v-model nên dữ liệu sẽ được cập nhật tự động.

Cấu trúc này cho phép bạn nhập dữ liệu vào ô input và thấy nội dung đó được hiển thị ngay dưới ô input mỗi khi có thay đổi. Bạn có thể sử dụng cách này để tương tác với dữ liệu người dùng nhập vào một cách linh hoạt trong ứng dụng VueJS của mình.

z5058280608657 5c84b0041b0c56c086e011bcfddb8235 jpg

Bài viết này sẽ tập trung vào cách VueJS 2 giúp mình xử lý dữ liệu người dùng nhập vào ô input và cách mình có thể tận dụng tính linh hoạt của nó để hiển thị và tương tác với dữ liệu này. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng VueJS để xử lý sự kiện input và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong ứng dụng của bạn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top