GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý sự kiện Form Validation trong VueJs 2

Trong bài tập VueJS 2 lần này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách xử lý sự kiện Form Validation, nơi mà mình có thể kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu người dùng nhập vào form và hiển thị thông báo lỗi nếu cần.

Xử lý sự kiện Form Validation trong VueJS 2

Yêu cầu

Mình sẽ tận dụng sự kiện @blur, @input, và @change để kiểm tra dữ liệu khi người dùng nhập liệu vào form. Thông qua các phương thức trong VueJS, mình sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi nếu cần.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Xử Lý Sự Kiện Form Validation - VueJS 2</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app" class="container">
 <form @submit.prevent="submitForm">
  <label for="username">Tên người dùng:</label>
  <input type="text" id="username" v-model="username" @blur="validateUsername">
  <p v-if="usernameError" class="error-message">{{ usernameError }}</p>

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" v-model="email" @blur="validateEmail">
  <p v-if="emailError" class="error-message">{{ emailError }}</p>

  <button type="submit">Submit</button>
 </form>
</div>

<script src="main.js"></script>
</body>
</html>

main.js

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  username: '',
  email: '',
  usernameError: '',
  emailError: ''
 },
 methods: {
  validateUsername() {
   this.usernameError = this.username.length < 3 ? 'Tên người dùng ít nhất phải có 3 ký tự.' : '';
  },
  validateEmail() {
   const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
   this.emailError = emailRegex.test(this.email) ? '' : 'Email không hợp lệ.';
  },
  submitForm() {
   this.validateUsername();
   this.validateEmail();

   if (!this.usernameError && !this.emailError) {
    alert('Form hợp lệ! Đã submit.');
    // Thực hiện các hành động khác khi form hợp lệ
   }
  }
 }
});

styles.css

body {
 font-family: 'Arial', sans-serif;
 background-color: #f8f8f8;
 margin: 0;
}

.container {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 height: 100vh;
}

form {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
}

label {
 margin-bottom: 5px;
}

input {
 margin-bottom: 15px;
 padding: 8px;
 font-size: 14px;
}

button {
 padding: 10px 20px;
 font-size: 16px;
 background-color: #3498db;
 color: #fff;
 border: none;
 border-radius: 4px;
 cursor: pointer;
 transition: background-color 0.3s;
}

button:hover {
 background-color: #2980b9;
}

.error-message {
 margin-top: 5px;
 color: #e74c3c;
 font-size: 14px;
}

Giải thích

 • Trong index.html, mình có một form với hai trường là "Tên người dùng" và "Email", mỗi trường sử dụng các sự kiện như @blur, @input, và @change để kiểm tra dữ liệu khi người dùng nhập liệu.
 • Trong main.js, mình sử dụng các phương thức như validateUsernamevalidateEmail để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi nếu cần. Phương thức submitForm sẽ được gọi khi form được submit, và nó kiểm tra tất cả các trường để đảm bảo tính hợp lệ trước khi thực hiện các hành động khác.
 • Trong styles.css, có một số kiểu CSS để làm cho giao diện trở nên thân thiện và dễ đọc.

z5064819110753 ae32a38f1a598d2c4e251239be3274fa jpgz5064818343378 837dba7b9b98a5ce818b8f2438367785 jpgz5064820918917 6b17d4e1731a0f154435482d2a1b8a63 jpg

Bài tập này giúp bạn làm quen với xử lý sự kiện Form Validation trong VueJS 2. Bằng cách này, bạn có thể tăng cường tính năng kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào form và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Hãy tiếp tục thực hành và tích hợp những kiến thức này vào các dự án của bạn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top