GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý sự kiện Resize trong VueJs 2

Trong bài tập VueJS 2 lần này, mình sẽ tìm hiểu cách xử lý sự kiện Resize trong VueJS, nơi mà mình có thể thay đổi giao diện hoặc thực hiện các hành động khác khi cửa sổ trình duyệt thay đổi kích thước.

Xử lý sự kiện Resize trong VueJS 2

Yêu cầu

Mình sẽ sử dụng directive @resize để bắt sự kiện khi cửa sổ trình duyệt thay đổi kích thước. Khi sự kiện này xảy ra, mình sẽ thực hiện thay đổi giao diện hoặc hiển thị một thông báo thông báo cho người dùng.

Mình sẽ tận dụng sự kiện Resize để tạo ra một thông điệp hoặc thay đổi giao diện người dùng khi kích thước của cửa sổ trình duyệt thay đổi.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Xử Lý Sự Kiện Resize - VueJS 2</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app" class="container">
 <p v-if="resizeMessage" class="event-message">{{ resizeMessage }}</p>
</div>

<script src="main.js"></script>
</body>
</html>

main.js

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  resizeMessage: ''
 },
 created() {
  // Thêm sự kiện resize cho window khi Vue instance được tạo
  window.addEventListener('resize', this.handleResize);
 },
 destroyed() {
  // Gỡ bỏ sự kiện resize khi Vue instance bị hủy
  window.removeEventListener('resize', this.handleResize);
 },
 methods: {
  handleResize() {
   this.resizeMessage = 'Cửa sổ trình duyệt đã thay đổi kích thước!';
  }
 }
});

styles.css

body {
 font-family: 'Arial', sans-serif;
 background-color: #f8f8f8;
 margin: 0;
}

.container {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 height: 100vh;
}

.event-message {
 margin-top: 20px;
 font-size: 18px;
 color: #333;
}

Giải thích

Trong index.html, mình chỉ có một phần tử <div> với id là "app" để liên kết với Vue instance và hiển thị thông báo khi sự kiện resize xảy ra.

Trong main.js, chúng ta sử dụng directive @resize để bắt sự kiện khi cửa sổ trình duyệt thay đổi kích thước.

 • created() destroyed() là các lifecycle hooks của Vue, được sử dụng để thêm và gỡ bỏ sự kiện resize khi Vue instance được tạo và hủy bỏ.
 • handleResize() là phương thức xử lý sự kiện, hiển thị thông báo khi cửa sổ trình duyệt thay đổi kích thước.

Trong styles.css, mình chỉ có một số kiểu CSS để làm cho giao diện trở nên thân thiện và dễ đọc.

z5064721198526 bcc65fc48a2dad819194c098d4364efe jpg

Trong bài tập này, mình đã thực hành cách xử lý sự kiện Resize trong VueJS. Sự kiện này có thể được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng khi cửa sổ trình duyệt thay đổi kích thước. Hãy tiếp tục thực hành và kết hợp chúng vào các dự án thực tế để làm cho ứng dụng của bạn trở nên linh hoạt hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top