GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý sự kiện Mouseover/Mouseout trong VueJs 2

Trong bài tập lần này, mình sẽ tìm hiểu cách VueJS 2 giúp mình xử lý sự kiện mouseover mouseout - những sự kiện xảy ra khi con trỏ chuột đi qua và rời khỏi một phần tử.

Xử lý sự kiện Mouseover/Mouseout trong VueJS 2

Yêu cầu

Mình sẽ tạo một phần tử đơn giản và thay đổi màu sắc hoặc hiển thị thông báo khi con trỏ chuột đi qua hoặc rời khỏi phần tử.

Ở đây sử dụng directive @mouseover @mouseout để bắt sự kiện khi con trỏ chuột vào và rời khỏi phần tử. Dưới đây là mã nguồn và hướng dẫn chi tiết.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Xử Lý Sự Kiện Mouseover/Mouseout - VueJS 2</title>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
 <style>
  body {
   font-family: Arial, sans-serif;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   height: 100vh;
   margin: 0;
  }

  #app {
   text-align: center;
  }

  .hover-element {
   padding: 20px;
   font-size: 18px;
   border: 2px solid #3498db;
   border-radius: 8px;
   cursor: pointer;
  }

  .hovered {
   background-color: #3498db;
   color: #fff;
  }
 </style>
</head>
<body>

<div id="app">
 <div 
  class="hover-element"
  @mouseover="handleMouseOver"
  @mouseout="handleMouseOut"
  :class="{ 'hovered': isHovered }"
 >
  Di chuyển chuột qua đây
 </div>
 <p v-if="isHovered">Chuột đã đi qua phần tử!</p>
</div>

<script src="main.js"></script>
</body>
</html>

main.js

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  isHovered: false
 },
 methods: {
  handleMouseOver() {
   this.isHovered = true;
  },
  handleMouseOut() {
   this.isHovered = false;
  }
 }
});

Trong đoạn mã này:

 • Mình đã tạo một phần tử có class hover-element và sử dụng directive @mouseover@mouseout để bắt sự kiện khi con trỏ chuột vào và rời khỏi phần tử.
 • Sử dụng directive :class để điều khiển việc thêm class hovered khi isHovered là true, từ đó thay đổi màu sắc của phần tử.
 • Sử dụng các method handleMouseOverhandleMouseOut để thay đổi giá trị của isHovered khi sự kiện xảy ra.

Bạn có thể thí nghiệm và mở rộng đoạn mã này để thực hiện các hành động khác khi con trỏ chuột vào và rời khỏi phần tử.

z5061772794893 99330af6dc645ae68be1b0e733d46660 jpgz5061773414973 87887dc331db497dbebd112db76e3b2d jpg

Qua bài tập này, mình đã thấy cách VueJS 2 làm cho việc xử lý sự kiện trở nên đơn giản và linh hoạt. Sự kết hợp giữa directive @mouseover@mouseout cùng với khả năng quản lý trạng thái của VueJS 2 cho phép mình thực hiện nhanh chóng các tương tác thú vị khi con trỏ chuột tương tác với các phần tử trong ứng dụng của mình. Điều này làm tăng trải nghiệm người dùng và mở ra nhiều cơ hội sáng tạo trong phát triển ứng dụng web.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top