GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý sự kiện Keydown/Keyup trong VueJs 2

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu về xử lý sự kiện Keydown/Keyup trong VueJs 2. VueJS 2 cung cấp những công cụ mạnh mẽ để xử lý sự kiện Keydown/Keyup, mở ra khả năng tạo ra các ứng dụng linh hoạt và tương tác.

Xử lý sự kiện Keydown/Keyup trong VueJS 2

Yêu cầu

Mình sẽ tạo một ô input đơn giản và theo dõi mỗi khi người dùng gõ phím, hiển thị thông báo về phím vừa gõ. Mục tiêu là sử dụng directive @keydown để bắt sự kiện khi người dùng gõ phím và thực hiện hành động sau mỗi lần đó.

Để thực hiện bài tập này, mình sẽ tạo file index.html để hiển thị giao diện và file main.js để xử lý logic trong VueJS 2.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0" />
  <link rel="icon" href="<%= BASE_URL %>favicon.ico" />
  <title>Xử Lý Sự Kiện Keydown/Keyup - VueJS 2</title>

  <style>
   body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
   }

   #app {
    text-align: center;
   }

   input {
    padding: 10px;
    font-size: 16px;
    border-radius: 4px;
    border: 1px solid #ccc;
   }

   p {
    margin-top: 20px;
    font-size: 18px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div id="app">
   <input
    v-model="typedText"
    @keyup="handleKeyUp"
    placeholder="Gõ phím ở đây..."
   />
   <p v-if="showMessage">Bạn vừa gõ phím: {{ lastTypedKey }}</p>
  </div>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
  <script src="main.js"></script>
 </body>
</html>

main.js

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  typedText: '',
  showMessage: false,
  lastTypedKey: ''
 },
 methods: {
  handleKeyUp() {
   this.lastTypedKey = this.typedText.slice(-1);
   this.showMessage = true;
  }
 }
});

Trong đoạn mã này:

 • Mình đã tạo một ô input và sử dụng directive v-model để liên kết dữ liệu từ ô input với biến typedText.
 • Sử dụng directive @keydown để bắt sự kiện khi người dùng gõ phím và gọi method handleKeyDown.
 • Trong method handleKeyDown, mình cập nhật biến lastTypedKey với giá trị của phím vừa gõ và hiển thị thông báo bằng cách đặt showMessage thành true.

Đây là một cách linh hoạt để xử lý sự kiện Keydown/Keyup trong VueJS 2 và có thể mở rộng để thực hiện các hành động phức tạp hơn sau mỗi lần người dùng gõ phím.

z5061734759473 9d740cb1a27bc60da5daf528219fc749 jpg

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách VueJS 2 cung cấp cho mình sự linh hoạt trong xử lý sự kiện Keydown/Keyup. Hi vong bạn cùng tạo một ứng dụng nhỏ để theo dõi mỗi khi người dùng gõ phím và hiển thị thông báo thú vị.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top