GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý sự kiện Submit Form trong VueJs 2

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng VueJS 2 để Xử lý sự kiện Submit Form. Cho phép người dùng tạo một gửi dữ liệu hoặc hiển thị thông báo khi form được submit.

Xử lý sự kiện Submit Form trong VueJS 2

Yêu cầu

Mình sẽ tạo một form đơn giản bao gồm các trường nhập liệu là tên và email. Mục tiêu là xử lý sự kiện khi form được submit, có thể gửi dữ liệu đi hoặc hiển thị thông báo.

Để thực hiện bài tập này, mình sẽ tạo file index.html để hiển thị giao diện và file main.js để xử lý logic trong VueJS 2.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Xử Lý Sự Kiện Submit Form - VueJS 2</title>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
 <style>
  body {
   font-family: Arial, sans-serif;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   height: 100vh;
   margin: 0;
  }

  #app {
   text-align: center;
  }

  form {
   display: flex;
   flex-direction: column;
   align-items: center;
  }

  input[type="text"], input[type="email"], input[type="submit"] {
   margin: 10px;
   padding: 8px;
   font-size: 16px;
   border-radius: 4px;
   border: 1px solid #ccc;
  }

  p {
   margin-top: 20px;
   font-size: 18px;
  }
 </style>
</head>
<body>

<div id="app">
 <form @submit.prevent="handleSubmit">
  <input type="text" v-model="name" placeholder="Tên của bạn">
  <input type="email" v-model="email" placeholder="Email của bạn">
  <input type="submit" value="Gửi">
 </form>
 <p v-if="submitted">Form đã được gửi! Tên: {{ name }}, Email: {{ email }}</p>
</div>

<script src="main.js"></script>
</body>
</html>

main.js

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  name: '',
  email: '',
  submitted: false
 },
 methods: {
  handleSubmit() {
   // Xử lý dữ liệu hoặc hiển thị thông báo ở đây
   this.submitted = true; // Đặt submitted thành true để hiển thị thông báo
  }
 }
});

Trong đoạn mã này:

 • Mình đã tạo một form với hai trường nhập liệu là tên (input type="text") email (input type="email") cùng với một nút submit (input type="submit").
 • Sử dụng directive @submit.prevent để ngăn chặn hành vi mặc định của form khi submit và gọi method handleSubmit() khi form được submit.
 • Trong method handleSubmit(), mình có thể xử lý dữ liệu được nhập vào form hoặc thực hiện các hành động mong muốn. Ở đây, mình đơn giản chỉ đặt biến submitted thành true để hiển thị thông báo rằng form đã được gửi thành công.

Đây là một cách linh hoạt để xử lý sự kiện submit form trong VueJS 2 và có thể mở rộng để xử lý dữ liệu và thực hiện các hành động phức tạp hơn sau mỗi lần submit.

z5058548738495 87fdf7adeb1d20aeacfa7e65622d0e83 jpg

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung vào cách VueJS 2 giúp mình xử lý sự kiện submit form và cách chúng ta có thể tận dụng tính linh hoạt của nó để gửi dữ liệu hoặc hiển thị thông báo sau mỗi lần submit.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Components trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top