Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.

Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.

Viết chương trình hiển thị hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	LocalDate nowDate = LocalDate.now();
	System.out.println(nowDate.getDayOfWeek() + " " + 
		nowDate.getDayOfMonth() + "/"+ nowDate.getMonth() + "/" + 
		nowDate.getYear());
		
	// Để tìm ngày của tuần trước và tuần sau của 1 ngày
	// Java cung cấp cho chúng ta một lớp có sẵn đó là TemporalAdjusters
	// trong lớp này có 2 phương thức đó là next() và previous() 
	// trong bài tập này chúng ta sẽ tìm ngày thứ 5 của tuần trước và tuần sau
	// Để sử dụng TemporalAdjusters
	// chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.temporal.TemporalAdjusters của Java 
	LocalDate previousDay = nowDate.with(TemporalAdjusters.previous(DayOfWeek.THURSDAY));	
	LocalDate nextDay = nowDate.with(TemporalAdjusters.next(DayOfWeek.THURSDAY));
		
	System.out.println("Ngày thứ 5 tuần trước là " + previousDay);
	System.out.println("Ngày thứ 5 tuần sau là " + nextDay);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim ngay tuan truoc va tuan sau cua ngay hien tai PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình hiển thị ngày đầu tháng và cuối tháng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.
Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.
Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.
Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.
Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.
Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP