Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.

Viết chương trình hiển thị hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	LocalDate nowDate = LocalDate.now();
	System.out.println(nowDate.getDayOfWeek() + " " + 
		nowDate.getDayOfMonth() + "/"+ nowDate.getMonth() + "/" + 
		nowDate.getYear());
		
	// Để tìm ngày của tuần trước và tuần sau của 1 ngày
	// Java cung cấp cho chúng ta một lớp có sẵn đó là TemporalAdjusters
	// trong lớp này có 2 phương thức đó là next() và previous() 
	// trong bài tập này chúng ta sẽ tìm ngày thứ 5 của tuần trước và tuần sau
	// Để sử dụng TemporalAdjusters
	// chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.temporal.TemporalAdjusters của Java 
	LocalDate previousDay = nowDate.with(TemporalAdjusters.previous(DayOfWeek.THURSDAY));	
	LocalDate nextDay = nowDate.with(TemporalAdjusters.next(DayOfWeek.THURSDAY));
		
	System.out.println("Ngày thứ 5 tuần trước là " + previousDay);
	System.out.println("Ngày thứ 5 tuần sau là " + nextDay);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim ngay tuan truoc va tuan sau cua ngay hien tai PNG

 

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top