Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	Calendar calendar = Calendar.getInstance();
	int currentYear = calendar.get(Calendar.YEAR);
	System.out.println("Năm hiện tại là " + currentYear);
	String can = "", chi = "";
		
	// tìm can bằng cách lấy năm đó chia lấy dư cho 10
	switch (currentYear % 10) {
		case 0: 
			can="Canh"; 
			break;
		case 1: 
			can="Tân"; 
			break;
		case 2: 
			can="Nhâm"; 
			break;
		case 3: 
			can="Quý"; 
			break;
		case 4: 
			can="Giáp"; 
			break;
		case 5: 
			can="Ất"; 
			break;
		case 6: 
			can="Bính"; 
			break;
		case 7: 
			can="Đinh"; 
			break;
		case 8: 
			can="Mậu"; 
			break;
		case 9: 
			can="Kỷ"; 
			break;
	}
		
	// tìm chi bằng cách lấy năm đó chia lấy dư cho 12
	switch(currentYear % 12){
		case 0: 
			chi="Thân"; 
			break;
		case 1: 
			chi="Dậu"; 
			break;
		case 2: 
			chi="Tuất"; 
			break;
		case 3: 
			chi="Hợi"; 
			break;
		case 4: 
			chi="Tý";
			break;
		case 5: 
			chi="Sửu"; 
			break;
		case 6: 
			chi="Dần"; 
			break;
		case 7: 
			chi="Mẹo"; 
			break;
		case 8: 
			chi="Thìn"; 
			break;
		case 9: 
			chi="Tỵ"; 
			break;
		case 10: 
			chi="Ngọ"; 
			break;
		case 11: 
			chi="Mùi"; 
			break;
	}
		
	System.out.println("Can chi của năm " + currentYear + " là " + (can + " " + chi));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh can chi calendar PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình hiển thị ngày đầu tháng và cuối tháng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.
Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.
Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.
Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.
Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.
Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP