Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	Calendar calendar = Calendar.getInstance();
	int currentYear = calendar.get(Calendar.YEAR);
	System.out.println("Năm hiện tại là " + currentYear);
	String can = "", chi = "";
		
	// tìm can bằng cách lấy năm đó chia lấy dư cho 10
	switch (currentYear % 10) {
		case 0: 
			can="Canh"; 
			break;
		case 1: 
			can="Tân"; 
			break;
		case 2: 
			can="Nhâm"; 
			break;
		case 3: 
			can="Quý"; 
			break;
		case 4: 
			can="Giáp"; 
			break;
		case 5: 
			can="Ất"; 
			break;
		case 6: 
			can="Bính"; 
			break;
		case 7: 
			can="Đinh"; 
			break;
		case 8: 
			can="Mậu"; 
			break;
		case 9: 
			can="Kỷ"; 
			break;
	}
		
	// tìm chi bằng cách lấy năm đó chia lấy dư cho 12
	switch(currentYear % 12){
		case 0: 
			chi="Thân"; 
			break;
		case 1: 
			chi="Dậu"; 
			break;
		case 2: 
			chi="Tuất"; 
			break;
		case 3: 
			chi="Hợi"; 
			break;
		case 4: 
			chi="Tý";
			break;
		case 5: 
			chi="Sửu"; 
			break;
		case 6: 
			chi="Dần"; 
			break;
		case 7: 
			chi="Mẹo"; 
			break;
		case 8: 
			chi="Thìn"; 
			break;
		case 9: 
			chi="Tỵ"; 
			break;
		case 10: 
			chi="Ngọ"; 
			break;
		case 11: 
			chi="Mùi"; 
			break;
	}
		
	System.out.println("Can chi của năm " + currentYear + " là " + (can + " " + chi));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh can chi calendar PNG

 

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top