Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.

Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.

Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// Để sử dụng YearMonth chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.YearMonth của Java
	// tạo 1 biến yearMonth
	// biến này là sự kết hợp của tháng và năm
	// tháng và năm trong bài tập này là tháng 11 và năm 2007
	YearMonth yearMonth = YearMonth.of(2017, 11);
		
	// lấy thứ của ngày đầu tháng
	// hàm atDay(1).getDayOfWeek().name()
	// sẽ trả về tên của thứ trong tuần ứng với ngày 1 (ngày đầu tiên của tháng)
	String first = yearMonth.atDay(1).getDayOfWeek().name();
	System.out.println("Thứ của ngày đầu tiên trong tháng là " + first);
		
	// lấy thứ của ngày cuối cùng trong tháng
	// hàm atEndOfMonth().getDayOfWeek().name()
	// sẽ trả về tên của thứ trong tuần ứng với ngày cuối cùng của tháng
	String last = yearMonth.atEndOfMonth().getDayOfWeek().name();
	System.out.println("Thứ của ngày cuối cùng trong tháng là " + last);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap hien thi thu cua ngay dau tien cuoi cung trong thang PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình hiển thị ngày đầu tháng và cuối tháng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.
Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.
Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.
Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.
Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.
Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP