Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.

Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// Để sử dụng YearMonth chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.YearMonth của Java
	// tạo 1 biến yearMonth
	// biến này là sự kết hợp của tháng và năm
	// tháng và năm trong bài tập này là tháng 11 và năm 2007
	YearMonth yearMonth = YearMonth.of(2017, 11);
		
	// lấy thứ của ngày đầu tháng
	// hàm atDay(1).getDayOfWeek().name()
	// sẽ trả về tên của thứ trong tuần ứng với ngày 1 (ngày đầu tiên của tháng)
	String first = yearMonth.atDay(1).getDayOfWeek().name();
	System.out.println("Thứ của ngày đầu tiên trong tháng là " + first);
		
	// lấy thứ của ngày cuối cùng trong tháng
	// hàm atEndOfMonth().getDayOfWeek().name()
	// sẽ trả về tên của thứ trong tuần ứng với ngày cuối cùng của tháng
	String last = yearMonth.atEndOfMonth().getDayOfWeek().name();
	System.out.println("Thứ của ngày cuối cùng trong tháng là " + last);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net