Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.

Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// Để sử dụng YearMonth chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.YearMonth của Java
	// tạo 1 biến yearMonth
	// biến này là sự kết hợp của tháng và năm
	// tháng và năm trong bài tập này là tháng 11 và năm 2007
	YearMonth yearMonth = YearMonth.of(2017, 11);
		
	// lấy thứ của ngày đầu tháng
	// hàm atDay(1).getDayOfWeek().name()
	// sẽ trả về tên của thứ trong tuần ứng với ngày 1 (ngày đầu tiên của tháng)
	String first = yearMonth.atDay(1).getDayOfWeek().name();
	System.out.println("Thứ của ngày đầu tiên trong tháng là " + first);
		
	// lấy thứ của ngày cuối cùng trong tháng
	// hàm atEndOfMonth().getDayOfWeek().name()
	// sẽ trả về tên của thứ trong tuần ứng với ngày cuối cùng của tháng
	String last = yearMonth.atEndOfMonth().getDayOfWeek().name();
	System.out.println("Thứ của ngày cuối cùng trong tháng là " + last);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap hien thi thu cua ngay dau tien cuoi cung trong thang PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP