Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày. Sau đó hiển thị ngày hiện tại và ngày vừa tìm được.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này ta sẽ sử dụng cấu trúc switch...case. Để tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày (n nhập từ bàn phím), ta sẽ cộng số ngày hiện tại với n rồi dùng switch để hiển thị ngày tương ứng với số vừa tìm được.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	Calendar cal = Calendar.getInstance();
	String dayString = "";
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// tìm ngày hiện tại
	int today = cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
		
	// hiển thị ngày hiện tại
	switch (today) {
		case 1:
			dayString = "Chủ nhật";
			break;
		case 2:
			dayString = "Thứ hai";
			break;
		case 3:
			dayString = "Thứ ba";
			break;
		case 4:
			dayString = "Thứ tư";
			break;
		case 5:
			dayString = "Thứ năm";
			break;
		case 6:
			dayString = "Thứ sáu";
			break;
		case 7:
			dayString = "Thứ bảy";
			break;
	}
	System.out.println("Hôm nay là " + dayString);
		
	System.out.println("Nhập vào số ngày cách ngày hiện tại: ");
	int n = scanner.nextInt();
		
	int day = today + n;	
	// tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày
	switch(day) {
		case 1:
			dayString = "Chủ nhật";
			break;
		case 2:
			dayString = "Thứ hai";
			break;
		case 3:
			dayString = "Thứ ba";
			break;
		case 4:
			dayString = "Thứ tư";
			break;
		case 5:
			dayString = "Thứ năm";
			break;
		case 6:
			dayString = "Thứ sáu";
			break;
		case 7:
			dayString = "Thứ bảy";
			break;
	}
	System.out.println("Ngày cách ngày hiện tại " + n + " ngày là " + dayString);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net