java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày. Sau đó hiển thị ngày hiện tại và ngày vừa tìm được.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Hướng dẫn: Để giải bài này ta sẽ sử dụng cấu trúc switch...case. Để tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày (n nhập từ bàn phím), ta sẽ cộng số ngày hiện tại với n rồi dùng switch để hiển thị ngày tương ứng với số vừa tìm được.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	Calendar cal = Calendar.getInstance();
	String dayString = "";
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// tìm ngày hiện tại
	int today = cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
		
	// hiển thị ngày hiện tại
	switch (today) {
		case 1:
			dayString = "Chủ nhật";
			break;
		case 2:
			dayString = "Thứ hai";
			break;
		case 3:
			dayString = "Thứ ba";
			break;
		case 4:
			dayString = "Thứ tư";
			break;
		case 5:
			dayString = "Thứ năm";
			break;
		case 6:
			dayString = "Thứ sáu";
			break;
		case 7:
			dayString = "Thứ bảy";
			break;
	}
	System.out.println("Hôm nay là " + dayString);
		
	System.out.println("Nhập vào số ngày cách ngày hiện tại: ");
	int n = scanner.nextInt();
		
	int day = today + n;	
	// tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày
	switch(day) {
		case 1:
			dayString = "Chủ nhật";
			break;
		case 2:
			dayString = "Thứ hai";
			break;
		case 3:
			dayString = "Thứ ba";
			break;
		case 4:
			dayString = "Thứ tư";
			break;
		case 5:
			dayString = "Thứ năm";
			break;
		case 6:
			dayString = "Thứ sáu";
			break;
		case 7:
			dayString = "Thứ bảy";
			break;
	}
	System.out.println("Ngày cách ngày hiện tại " + n + " ngày là " + dayString);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Quảng cáo

ketqua bai tap tim ngay cach ngay hien tai n ngay PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top