Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.

Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần, chúng ta sẽ sử dụng hàm add() để cộng thêm vào ngày hiện tại 14 ngày.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	Calendar cal = Calendar.getInstance();
		
	Date date = cal.getTime();
	System.out.println("Ngày hiện tại là " + date);
		
	// hiển thị ngày cách ngày hiện tại 2 tuần
	// sử dụng phương thức add()
	cal.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 14);
	Date dateAfter = cal.getTime();
	System.out.println("Ngày cách ngày hiện tại 2 tuần là " + dateAfter);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap hien thi ngay cach ngay hien tai 2 tuan PNG

Nguồn: freetuts.net