Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.

Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.

Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần, chúng ta sẽ sử dụng hàm add() để cộng thêm vào ngày hiện tại 14 ngày.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	Calendar cal = Calendar.getInstance();
		
	Date date = cal.getTime();
	System.out.println("Ngày hiện tại là " + date);
		
	// hiển thị ngày cách ngày hiện tại 2 tuần
	// sử dụng phương thức add()
	cal.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 14);
	Date dateAfter = cal.getTime();
	System.out.println("Ngày cách ngày hiện tại 2 tuần là " + dateAfter);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap hien thi ngay cach ngay hien tai 2 tuan PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình hiển thị ngày đầu tháng và cuối tháng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.
Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.
Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.
Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.
Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.
Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP