Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.

Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.

Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng phương thức currentTimeMillis() của lớp System có sẵn trong Java. Phương thức này sẽ trả về thời gian kể từ ngày 1/1/1970 đến nay (tính theo milli giây).

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// trả về thời gian kể từ ngày 1/1/1970 đến nay
	// theo milli giây
	long milliSeconds = System.currentTimeMillis();
	
	// để tính giây chúng ta sẽ 
	// lấy giá trị biến milliSeconds chia cho 1000L (tương ứng với số long)
	System.out.println(milliSeconds/1000L);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh so giay tu 1970 den nay PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình hiển thị ngày đầu tháng và cuối tháng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.
Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.
Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.
Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.
Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.
Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP