Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.

Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng phương thức currentTimeMillis() của lớp System có sẵn trong Java. Phương thức này sẽ trả về thời gian kể từ ngày 1/1/1970 đến nay (tính theo milli giây).

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// trả về thời gian kể từ ngày 1/1/1970 đến nay
	// theo milli giây
	long milliSeconds = System.currentTimeMillis();
	
	// để tính giây chúng ta sẽ 
	// lấy giá trị biến milliSeconds chia cho 1000L (tương ứng với số long)
	System.out.println(milliSeconds/1000L);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh so giay tu 1970 den nay PNG

Nguồn: freetuts.net