Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.

Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.

Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int number = (int) (System.currentTimeMillis() % 12 + 1);
	String month = "";
		
	switch (number) {
		case 1:
			month = "Tháng 1";
			break;
		case 2:
			month = "Tháng 2";
			break;
		case 3:
			month = "Tháng 3";
			break;
		case 4:
			month = "Tháng 4";
			break;
		case 5:
			month = "Tháng 5";
			break;
		case 6:
			month = "Tháng 6";
			break;
		case 7:
			month = "Tháng 7";
			break;
		case 8:
			month = "Tháng 8";
			break;
		case 9:
			month = "Tháng 9";
			break;
		case 10:
			month = "Tháng 10";
			break;
		case 11:
			month = "Tháng 11";
			break;
		case 12:
			month = "Tháng 12";
			break;
	}
		
	// kết quả được hiển thị ngẫu nhiên sau mỗi lần biên dịch
	System.out.println(month);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap hien thi thang ngau nhien PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình hiển thị ngày đầu tháng và cuối tháng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.
Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.
Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.
Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.
Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.
Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP