Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.

Viết chương trình tính và hiển thị sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Trong bài tập này, tôi có sử dụng đến LocalDate để mô tả kiểu dữ liệu date chỉ bao gồm ngày, tháng, năm. LocalDate thường được sử dụng để lưu trữ, mô tả: ngày sinh, ngày tốt nghiệp hay ngày vào 1 công ty ...

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// LocalDate: mô tả kiểu dữ liệu date chỉ bao gồm ngày, tháng, năm
	// Thường được sử dụng để lưu trữ, mô tả: ngày sinh, ngày tốt nghiệp
	// hay ngày vào 1 công ty ...
	// Để sử dụng LocalDate chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.LocalDate của Java
	// LocalDate.of(2010, 1, 15) sẽ trả về biến startDate có ngày, tháng, năm lần lượt là
	// 15, 1 và 2010
	LocalDate startDate = LocalDate.of(2010, 1, 15);
		
	LocalDate endDate = LocalDate.of(2011, 3, 18);	
		
	// tính sự chênh lệch giữa startDate và endDate
	// sử dụng hàm between() của Peridot
	// Để sử dụng Peridot chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.Period của Java
	Period different = Period.between(startDate, endDate);
	
	System.out.println("Sự chênh lệch giữa startDate và endDate là " + 
		different.getYears() + " năm " + different.getMonths() + " tháng và " +
		different.getDays() + " ngày.");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net