Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.

Viết chương trình tính và hiển thị sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Trong bài tập này, tôi có sử dụng đến LocalDate để mô tả kiểu dữ liệu date chỉ bao gồm ngày, tháng, năm. LocalDate thường được sử dụng để lưu trữ, mô tả: ngày sinh, ngày tốt nghiệp hay ngày vào 1 công ty ...

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// LocalDate: mô tả kiểu dữ liệu date chỉ bao gồm ngày, tháng, năm
	// Thường được sử dụng để lưu trữ, mô tả: ngày sinh, ngày tốt nghiệp
	// hay ngày vào 1 công ty ...
	// Để sử dụng LocalDate chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.LocalDate của Java
	// LocalDate.of(2010, 1, 15) sẽ trả về biến startDate có ngày, tháng, năm lần lượt là
	// 15, 1 và 2010
	LocalDate startDate = LocalDate.of(2010, 1, 15);
		
	LocalDate endDate = LocalDate.of(2011, 3, 18);	
		
	// tính sự chênh lệch giữa startDate và endDate
	// sử dụng hàm between() của Peridot
	// Để sử dụng Peridot chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.Period của Java
	Period different = Period.between(startDate, endDate);
	
	System.out.println("Sự chênh lệch giữa startDate và endDate là " + 
		different.getYears() + " năm " + different.getMonths() + " tháng và " +
		different.getDays() + " ngày.");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh su chenh lech giua 2 ngay PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình hiển thị ngày đầu tháng và cuối tháng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.
Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.
Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.
Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.
Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.
Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP