TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.

Viết chương trình tính và hiển thị sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Trong bài tập này, tôi có sử dụng đến LocalDate để mô tả kiểu dữ liệu date chỉ bao gồm ngày, tháng, năm. LocalDate thường được sử dụng để lưu trữ, mô tả: ngày sinh, ngày tốt nghiệp hay ngày vào 1 công ty ...

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// LocalDate: mô tả kiểu dữ liệu date chỉ bao gồm ngày, tháng, năm
	// Thường được sử dụng để lưu trữ, mô tả: ngày sinh, ngày tốt nghiệp
	// hay ngày vào 1 công ty ...
	// Để sử dụng LocalDate chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.LocalDate của Java
	// LocalDate.of(2010, 1, 15) sẽ trả về biến startDate có ngày, tháng, năm lần lượt là
	// 15, 1 và 2010
	LocalDate startDate = LocalDate.of(2010, 1, 15);
		
	LocalDate endDate = LocalDate.of(2011, 3, 18);	
		
	// tính sự chênh lệch giữa startDate và endDate
	// sử dụng hàm between() của Peridot
	// Để sử dụng Peridot chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.Period của Java
	Period different = Period.between(startDate, endDate);
	
	System.out.println("Sự chênh lệch giữa startDate và endDate là " + 
		different.getYears() + " năm " + different.getMonths() + " tháng và " +
		different.getDays() + " ngày.");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh su chenh lech giua 2 ngay PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top