Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.

Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tìm thời gian hiện tại của Hàn Quốc, chúng ta sẽ sử dụng phương thức setTimeZone() của Calendar để thiết lập múi giờ hiện tại là múi giờ của Hàn Quốc như sau:

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Calendar cal = Calendar.getInstance();
		
	// thiết lập múi giờ hiện tại là múi giờ của Hàn Quốc
	// sử dụng phương thức setTimeZone()
	// TimeZone.getTimeZone("Asia/Seoul") sẽ trả về múi giờ của Hàn Quốc
	// Hàn Quốc nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng đồng hồ.
	cal.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Asia/Seoul"));
	
	System.out.println("Thời gian hiện tại của Hàn Quốc là " + 
		cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ":" +
		cal.get(Calendar.MINUTE) + ":" +
		cal.get(Calendar.SECOND));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap hien thi gio han quoc PNG

Để tìm và hiển thị ID múi giờ của các nước, chúng ta làm như sau:

Ví dụ
String[] availableTimezones = TimeZone.getAvailableIDs();
for (String timezone : availableTimezones) {
	System.out.println("Timezone ID = " + timezone);
}

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình hiển thị ngày đầu tháng và cuối tháng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.
Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.
Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.
Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.
Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.
Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP