Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.

Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tìm thời gian hiện tại của Hàn Quốc, chúng ta sẽ sử dụng phương thức setTimeZone() của Calendar để thiết lập múi giờ hiện tại là múi giờ của Hàn Quốc như sau:

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Calendar cal = Calendar.getInstance();
		
	// thiết lập múi giờ hiện tại là múi giờ của Hàn Quốc
	// sử dụng phương thức setTimeZone()
	// TimeZone.getTimeZone("Asia/Seoul") sẽ trả về múi giờ của Hàn Quốc
	// Hàn Quốc nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng đồng hồ.
	cal.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Asia/Seoul"));
	
	System.out.println("Thời gian hiện tại của Hàn Quốc là " + 
		cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ":" +
		cal.get(Calendar.MINUTE) + ":" +
		cal.get(Calendar.SECOND));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap hien thi gio han quoc PNG

Để tìm và hiển thị ID múi giờ của các nước, chúng ta làm như sau:

Ví dụ
String[] availableTimezones = TimeZone.getAvailableIDs();
for (String timezone : availableTimezones) {
	System.out.println("Timezone ID = " + timezone);
}

Nguồn: freetuts.net