Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.

Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tìm thời gian hiện tại của Hàn Quốc, chúng ta sẽ sử dụng phương thức setTimeZone() của Calendar để thiết lập múi giờ hiện tại là múi giờ của Hàn Quốc như sau:

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Calendar cal = Calendar.getInstance();
		
	// thiết lập múi giờ hiện tại là múi giờ của Hàn Quốc
	// sử dụng phương thức setTimeZone()
	// TimeZone.getTimeZone("Asia/Seoul") sẽ trả về múi giờ của Hàn Quốc
	// Hàn Quốc nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng đồng hồ.
	cal.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Asia/Seoul"));
	
	System.out.println("Thời gian hiện tại của Hàn Quốc là " + 
		cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ":" +
		cal.get(Calendar.MINUTE) + ":" +
		cal.get(Calendar.SECOND));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Để tìm và hiển thị ID múi giờ của các nước, chúng ta làm như sau:

Ví dụ
String[] availableTimezones = TimeZone.getAvailableIDs();
for (String timezone : availableTimezones) {
	System.out.println("Timezone ID = " + timezone);
}

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net