Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.

Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.

Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Trong bài tập này, tôi có sử dụng LocalDateTime để mô tả kiểu dữ liệu gồm đầy đủ ngày tháng năm giờ phút giây nhưng không có mô tả time-zone. Nên dùng kiểu dữ liệu này trong các trường hợp khi thao tác với date mà ko muốn bị ảnh hưởng bởi time-zone giữa các vùng, quốc gia khác nhau.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// LocalDateTime: kiểu dữ liệu gồm đầy đủ ngày tháng năm, giờ phút giây 
	// nhưng không có mô tả time-zone. 
	// Nên dùng kiểu dữ liệu này trong các trường hợp khi thao tác với date 
	// mà ko muốn bị ảnh hưởng bởi time-zone giữa các vùng, quốc gia khác nhau
	// Để sử dụng LocalDateTime 
	// chúng ta sẽ import gói thư viện java.time.LocalDateTime của Java
	LocalDateTime startDate = LocalDateTime.of(2017, 11, 1, 4, 20, 39);
	LocalDateTime endDate = LocalDateTime.of(2017, 11, 1, 10, 1, 8);
		
	// tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây
	// giữa 2 ngày startDate và endDate
	// sử dụng phương thức between() của Duration
	// Duration được dùng để tính sự chênh lệch về giây giữa 2 ngày
	// bằng hàm getSeconds()
	long differentInSeconds = Duration.between(startDate, endDate).getSeconds();
		
	// chuyển giây về giờ sử dụng hàm toHours()
	long differentInHours = Duration.between(startDate, endDate).toHours();
		
	// chuyển giây về phút sử dụng hàm toMinutes()
	long differentInMinutes = Duration.between(startDate, endDate).toMinutes();
		
	System.out.println("Sự chênh lệch giữa startDate và endDate là " + 
		differentInSeconds + " giây tương ứng với " + differentInMinutes +
		" phút và tương ứng với " + differentInHours + " giờ.");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh su chenh lech giua 2 ngay gio phut giay PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình hiển thị ngày đầu tháng và cuối tháng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình hiển thị thời gian hiện tại của Hàn Quốc.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày hiện tại sau 2 tuần.
Java - Viết chương trình hiển thị thứ của ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng hiện tại.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về ngày, tháng, năm giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính sự chênh lệch về giờ, phút, giây giữa 2 ngày bất kỳ.
Java - Viết chương trình hiển thị ngày của tuần trước và tuần kế tiếp của ngày thứ 5.
Java - Viết chương trình hiển thị số giây tính từ năm 1970 đến nay.
Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.
Java - Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ và tìm ngày cách ngày hiện tại n ngày.
Java - Viết chương trình tính can chi của năm hiện tại.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP