TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Bài tập tổng hợp các thao tác trên mảng.

Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên có n phần tử và thực hiện các công việc sau:

  • Xuất giá trị các phần tử của mảng.
  • Tìm phần tử có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
  • Đếm số phần tử là số chẵn.
  • Sắp xếp mảng tăng dần.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// Xuất giá trị các phần tử của mảng
	System.out.println("\nMảng ban đầu: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(A[i] + "\t");
	}
		
	// Tìm phần tử có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
	int max = A[0];	// khởi tạo phần tử lớn nhất là phần tử đầu tiên
	int min = A[0];	// khởi tạo phần tử bé nhất là phần tử đầu tiên
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] < min) {
			min = A[i];
		}
			
		if (A[i] > max) {
			max = A[i];
		}
	}
	System.out.print("\nPhần tử lớn nhất trong mảng là " + max);
	System.out.print("\nPhần tử nhỏ nhất trong mảng là " + min);
		
	// Đếm số phần tử là số chẵn
	int soPhanTuChan = 0;
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] % 2 == 0) {
			soPhanTuChan++;
		}
	}
	System.out.println("\nSố phần tử chẵn có trong mảng = " + soPhanTuChan);
		
	// Sắp xếp măng tăng dần
	// Java cung cấp cho chúng ta một thư viện có sẵn
	// để sắp xếp mảng, đó là thư viện sort của lớp Arrays
	// mặc định thư viện này sẽ sắp xếp mảng tăng dần
	Arrays.sort(A);
	System.out.println("\nMảng sau khi sắp xếp: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(A[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua baitap11mang1chieu PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Top