Java - Bài tập tổng hợp các thao tác trên mảng.

Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên có n phần tử và thực hiện các công việc sau:

  • Xuất giá trị các phần tử của mảng.
  • Tìm phần tử có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
  • Đếm số phần tử là số chẵn.
  • Sắp xếp mảng tăng dần.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// Xuất giá trị các phần tử của mảng
	System.out.println("\nMảng ban đầu: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(A[i] + "\t");
	}
		
	// Tìm phần tử có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
	int max = A[0];	// khởi tạo phần tử lớn nhất là phần tử đầu tiên
	int min = A[0];	// khởi tạo phần tử bé nhất là phần tử đầu tiên
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] < min) {
			min = A[i];
		}
			
		if (A[i] > max) {
			max = A[i];
		}
	}
	System.out.print("\nPhần tử lớn nhất trong mảng là " + max);
	System.out.print("\nPhần tử nhỏ nhất trong mảng là " + min);
		
	// Đếm số phần tử là số chẵn
	int soPhanTuChan = 0;
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] % 2 == 0) {
			soPhanTuChan++;
		}
	}
	System.out.println("\nSố phần tử chẵn có trong mảng = " + soPhanTuChan);
		
	// Sắp xếp măng tăng dần
	// Java cung cấp cho chúng ta một thư viện có sẵn
	// để sắp xếp mảng, đó là thư viện sort của lớp Arrays
	// mặc định thư viện này sẽ sắp xếp mảng tăng dần
	Arrays.sort(A);
	System.out.println("\nMảng sau khi sắp xếp: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(A[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net