Java - Bài tập tổng hợp các thao tác trên mảng.

Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên có n phần tử và thực hiện các công việc sau:

  • Xuất giá trị các phần tử của mảng.
  • Tìm phần tử có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
  • Đếm số phần tử là số chẵn.
  • Sắp xếp mảng tăng dần.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// Xuất giá trị các phần tử của mảng
	System.out.println("\nMảng ban đầu: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(A[i] + "\t");
	}
		
	// Tìm phần tử có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
	int max = A[0];	// khởi tạo phần tử lớn nhất là phần tử đầu tiên
	int min = A[0];	// khởi tạo phần tử bé nhất là phần tử đầu tiên
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] < min) {
			min = A[i];
		}
			
		if (A[i] > max) {
			max = A[i];
		}
	}
	System.out.print("\nPhần tử lớn nhất trong mảng là " + max);
	System.out.print("\nPhần tử nhỏ nhất trong mảng là " + min);
		
	// Đếm số phần tử là số chẵn
	int soPhanTuChan = 0;
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] % 2 == 0) {
			soPhanTuChan++;
		}
	}
	System.out.println("\nSố phần tử chẵn có trong mảng = " + soPhanTuChan);
		
	// Sắp xếp măng tăng dần
	// Java cung cấp cho chúng ta một thư viện có sẵn
	// để sắp xếp mảng, đó là thư viện sort của lớp Arrays
	// mặc định thư viện này sẽ sắp xếp mảng tăng dần
	Arrays.sort(A);
	System.out.println("\nMảng sau khi sắp xếp: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(A[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap11mang1chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP