Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Đếm số lần xuất hiện của 1 phần tử được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của 1 phần tử bất kỳ được nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
		
	// biến đếm số phần tử được nhập từ bàn phím có trong mảng
	int count = 0;	
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// Đếm số lần xuất hiện của 1 phần tử được nhập từ bàn phím
	System.out.println("Nhập vào 1 số nguyên bất kỳ: ");
	int number = scanner.nextInt();
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] == number) {
			count++;
		}
	}
		
	System.out.println("Số phần tử " + number + " có trong mảng = " + count);
}

Giải thích hoạt động của chương trình trên:

Bước 1: Khởi tạo biến count = 0 (là biến đếm số phần tử được nhập từ bàn phím có trong mảng).

Quảng cáo

Bước 2: Nhập giá trị số cần đếm.

Bước 3: Sử dụng vòng lặp for duyệt i từ đầu đến cuối mảng, nếu phần tử tại vị trí i bằng với giá trị phần tử cần đếm thì tăng biến count lên 1.

Bước 4: Khi i >= n thì kết thúc chương trình và hiển thị giá trị biến count ra màn hình. 

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Quảng cáo

ketqua baitap10mang1chieu PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top