Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình nhập mảng sao cho không có phần tử nào trùng nhau.

Java - Viết chương trình nhập mảng sao cho không có phần tử nào trùng nhau.

Viết chương trình nhập  các phần tử cho mảng sao cho không có phần tử nào trùng nhau.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, i = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	do {    
		int flag=0;
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
		for(int j = i-1; j >= 0; j--) {
			if (A[i] == A[j]) {
				// nếu phần tử đứng sau bằng phần tử đứng trước
				// thì flag = 1
				// thì thoát khỏi vòng lặp for
				System.out.println("Phần tử đã tồn tại. Mới nhập lại!");
				flag=1;
				break;
			}
		}
		if(flag == 1) {
			// sau khi ra khỏi vòng lặp for
			// mà flag = 1
			// thì quay lại thực hiện thân vòng lặp do - while
			continue;
		} else {
			// ngược lại tăng i lên 1
			// và quay lại thực hiện thân vòng lặp do - while
			i++;
		}
	 } while (i<n);
		 
	// Xuất giá trị các phần tử của mảng
	System.out.println("Mảng vừa nhập: ");
	for (i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(A[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap12mang1chieu 1 PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập mảng và thực hiện các thao tác trên mảng.
Java - Sắp xếp mảng tăng dần sử dụng phương pháp nổi bọt (Bubble sort).
Java - Tìm kiếm một phần tử sử dụng trong mảng sử dụng thuật tìm kiếm nhị phân.
Java - Kiểm tra mảng một chiều vừa nhập có phải là mảng đối xứng hay không?
Java - Tìm và in ra màn hình số lượng số nguyên lẻ, số lượng số nguyên chẵn trong mảng.
Java - Xóa phần tử có giá trị k trong mảng (k nhập từ bàn phím).
Java - Nhập mảng và thực hiện tách các số chẵn và lẻ trong mảng sang hai mảng khác.
Java - Tách một nửa đầu của mảng ban đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai.
Java - Viết chương trình hiển thị các phần tử chia hết cho 5 trong mảng.
Java - Đếm số lần xuất hiện của 1 phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Bài tập tổng hợp các thao tác trên mảng.
Java - Viết chương trình nhập mảng sao cho không có phần tử nào trùng nhau.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP