Java - Viết chương trình nhập mảng sao cho không có phần tử nào trùng nhau.

Viết chương trình nhập  các phần tử cho mảng sao cho không có phần tử nào trùng nhau.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, i = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	do {    
		int flag=0;
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
		for(int j = i-1; j >= 0; j--) {
			if (A[i] == A[j]) {
				// nếu phần tử đứng sau bằng phần tử đứng trước
				// thì flag = 1
				// thì thoát khỏi vòng lặp for
				System.out.println("Phần tử đã tồn tại. Mới nhập lại!");
				flag=1;
				break;
			}
		}
		if(flag == 1) {
			// sau khi ra khỏi vòng lặp for
			// mà flag = 1
			// thì quay lại thực hiện thân vòng lặp do - while
			continue;
		} else {
			// ngược lại tăng i lên 1
			// và quay lại thực hiện thân vòng lặp do - while
			i++;
		}
	 } while (i<n);
		 
	// Xuất giá trị các phần tử của mảng
	System.out.println("Mảng vừa nhập: ");
	for (i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(A[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap12mang1chieu 1 PNG

Nguồn: freetuts.net