Java - Viết chương trình hiển thị các phần tử chia hết cho 5 trong mảng.

Viết chương trình nhập vào một mảng các số nguyên bất kỳ và sau đó hiển thị các phần tử chia hết cho 5 trong mảng đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để kiểm tra một phần tử trong mảng có chia hết cho 5 hay không thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong mảng và thực hiện toán tử chia lấy dư phần tử đó cho 5. Nếu kết quả của toán tử đó bằng 0 thì sẽ hiển thị phần tử đó ra, ngược lại thì quay lại vòng lặp for và thực hiện lại các lệnh trong thân vòng lặp.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n <= 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// tìm và hiển thị các phần tử trong mảng chia hết cho 5
	System.out.println("Các phần tử chia hết cho 5 là: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] % 5 == 0) {
			System.out.print(A[i] + "\t");
		}
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap9mang1chieu PNG

Nguồn: freetuts.net