Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình hiển thị các phần tử chia hết cho 5 trong mảng.

Java - Viết chương trình hiển thị các phần tử chia hết cho 5 trong mảng.

Viết chương trình nhập vào một mảng các số nguyên bất kỳ và sau đó hiển thị các phần tử chia hết cho 5 trong mảng đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để kiểm tra một phần tử trong mảng có chia hết cho 5 hay không thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong mảng và thực hiện toán tử chia lấy dư phần tử đó cho 5. Nếu kết quả của toán tử đó bằng 0 thì sẽ hiển thị phần tử đó ra, ngược lại thì quay lại vòng lặp for và thực hiện lại các lệnh trong thân vòng lặp.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n <= 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// tìm và hiển thị các phần tử trong mảng chia hết cho 5
	System.out.println("Các phần tử chia hết cho 5 là: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] % 5 == 0) {
			System.out.print(A[i] + "\t");
		}
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap9mang1chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập mảng và thực hiện các thao tác trên mảng.
Java - Sắp xếp mảng tăng dần sử dụng phương pháp nổi bọt (Bubble sort).
Java - Tìm kiếm một phần tử sử dụng trong mảng sử dụng thuật tìm kiếm nhị phân.
Java - Kiểm tra mảng một chiều vừa nhập có phải là mảng đối xứng hay không?
Java - Tìm và in ra màn hình số lượng số nguyên lẻ, số lượng số nguyên chẵn trong mảng.
Java - Xóa phần tử có giá trị k trong mảng (k nhập từ bàn phím).
Java - Nhập mảng và thực hiện tách các số chẵn và lẻ trong mảng sang hai mảng khác.
Java - Tách một nửa đầu của mảng ban đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai.
Java - Viết chương trình hiển thị các phần tử chia hết cho 5 trong mảng.
Java - Đếm số lần xuất hiện của 1 phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Bài tập tổng hợp các thao tác trên mảng.
Java - Viết chương trình nhập mảng sao cho không có phần tử nào trùng nhau.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP