Home > Java > Java core > Java - Tách một nửa đầu của mảng ban đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai.

Java - Tách một nửa đầu của mảng ban đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai.

Viết chương trình tách đôi mảng số nguyên ban đầu sang hai mảng, một nửa đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai. Sau đó hiển thị hai mảng đó ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	int c = 0;	// số phần tử của mảng thứ nhất
	int d = 0;	// số phần tử của mảng thứ hai
		
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	int A[] = new int[n];
	int[] mangThuNhat = new int[n];
	int[] mangThuHai = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// duyệt vòng lặp for từ đầu đến giữa mảng
	for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
		mangThuNhat[c] = A[i];
		c++;
	}
		
	// duyệt vòng lặp for từ vị trí giữa mảng đến cuối mảng
	for (int i = n / 2; i < n; i++) {
		mangThuHai[d] = A[i];
		d++;
	}
		
	System.out.println("Các phần tử của mảng thứ nhất là: ");
	for (int i = 0; i < c; i++) {
		System.out.print(mangThuNhat[i] + "\t");
	}
		
	System.out.println("\nCác phần tử của mảng thứ hai là: ");
	for (int i = 0; i < d; i++) {
		System.out.print(mangThuHai[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap8mang1chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập mảng và thực hiện các thao tác trên mảng.
Java - Sắp xếp mảng tăng dần sử dụng phương pháp nổi bọt (Bubble sort).
Java - Tìm kiếm một phần tử sử dụng trong mảng sử dụng thuật tìm kiếm nhị phân.
Java - Kiểm tra mảng một chiều vừa nhập có phải là mảng đối xứng hay không?
Java - Tìm và in ra màn hình số lượng số nguyên lẻ, số lượng số nguyên chẵn trong mảng.
Java - Xóa phần tử có giá trị k trong mảng (k nhập từ bàn phím).
Java - Nhập mảng và thực hiện tách các số chẵn và lẻ trong mảng sang hai mảng khác.
Java - Tách một nửa đầu của mảng ban đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai.
Java - Viết chương trình hiển thị các phần tử chia hết cho 5 trong mảng.
Java - Đếm số lần xuất hiện của 1 phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Bài tập tổng hợp các thao tác trên mảng.
Java - Viết chương trình nhập mảng sao cho không có phần tử nào trùng nhau.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP