Java - Tách một nửa đầu của mảng ban đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai.

Viết chương trình tách đôi mảng số nguyên ban đầu sang hai mảng, một nửa đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai. Sau đó hiển thị hai mảng đó ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	int c = 0;	// số phần tử của mảng thứ nhất
	int d = 0;	// số phần tử của mảng thứ hai
		
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	int A[] = new int[n];
	int[] mangThuNhat = new int[n];
	int[] mangThuHai = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// duyệt vòng lặp for từ đầu đến giữa mảng
	for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
		mangThuNhat[c] = A[i];
		c++;
	}
		
	// duyệt vòng lặp for từ vị trí giữa mảng đến cuối mảng
	for (int i = n / 2; i < n; i++) {
		mangThuHai[d] = A[i];
		d++;
	}
		
	System.out.println("Các phần tử của mảng thứ nhất là: ");
	for (int i = 0; i < c; i++) {
		System.out.print(mangThuNhat[i] + "\t");
	}
		
	System.out.println("\nCác phần tử của mảng thứ hai là: ");
	for (int i = 0; i < d; i++) {
		System.out.print(mangThuHai[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap8mang1chieu PNG

Nguồn: freetuts.net