TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tách một nửa đầu của mảng ban đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai.

Viết chương trình tách đôi mảng số nguyên ban đầu sang hai mảng, một nửa đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai. Sau đó hiển thị hai mảng đó ra màn hình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	int c = 0;	// số phần tử của mảng thứ nhất
	int d = 0;	// số phần tử của mảng thứ hai
		
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	int A[] = new int[n];
	int[] mangThuNhat = new int[n];
	int[] mangThuHai = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// duyệt vòng lặp for từ đầu đến giữa mảng
	for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
		mangThuNhat[c] = A[i];
		c++;
	}
		
	// duyệt vòng lặp for từ vị trí giữa mảng đến cuối mảng
	for (int i = n / 2; i < n; i++) {
		mangThuHai[d] = A[i];
		d++;
	}
		
	System.out.println("Các phần tử của mảng thứ nhất là: ");
	for (int i = 0; i < c; i++) {
		System.out.print(mangThuNhat[i] + "\t");
	}
		
	System.out.println("\nCác phần tử của mảng thứ hai là: ");
	for (int i = 0; i < d; i++) {
		System.out.print(mangThuHai[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua baitap8mang1chieu PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top