Java - Nhập mảng và thực hiện các thao tác trên mảng.

Viết chương trình nhập mảng n số nguyên với các giá trị ngẫu nhiên. Xuất tổng, tìm giá trị nhỏ nhất và sắp xếp mảng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài tập này tôi dùng phương pháp sắp xếp Exchange sort để sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự giảm dần. Sau khi đã có được mảng giảm dần thì phần tử nhỏ nhất chính là phần tử cuối cùng trong mảng. 

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, sum = 0, tempSort;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	// khởi tạo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
	int array[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		array[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// Hiển thị mảng vừa nhập
	System.out.println("\nMảng ban đầu: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(array[i] + "\t");
	}
		
	// tính tổng các phần tử có trong mảng
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		sum += array[i];
	}
	System.out.println("\nTổng các phần tử có trong mảng = " + sum);
		
	// sắp xếp theo thứ tự giảm dần
	for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
		for (int j = i + 1; j <= n - 1; j++) {
			if (array[i] < array[j]) {
				tempSort = array[i];
				array[i] = array[j];
				array[j] = tempSort;
			}
		}
	}
	System.out.println("Mảng sau khi sắp xếp là: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(array[i] + "\t");
	}
		
	// tìm phần tử nhỏ nhất
	// sau khi sắp xếp theo thứ tự giảm dần 
	// thì phần tử nhỏ nhất là phần tử cuối cùng trong mảng
	System.out.println("\nPhần tử nhỏ nhất trong mảng là " + array[n - 1]);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap1mang1chieu PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP