Home > Java > Java core > Java - Nhập mảng và thực hiện các thao tác trên mảng.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Nhập mảng và thực hiện các thao tác trên mảng.

Viết chương trình nhập mảng n số nguyên với các giá trị ngẫu nhiên. Xuất tổng, tìm giá trị nhỏ nhất và sắp xếp mảng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài tập này tôi dùng phương pháp sắp xếp Exchange sort để sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự giảm dần. Sau khi đã có được mảng giảm dần thì phần tử nhỏ nhất chính là phần tử cuối cùng trong mảng. 

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, sum = 0, tempSort;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	// khởi tạo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
	int array[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		array[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// Hiển thị mảng vừa nhập
	System.out.println("\nMảng ban đầu: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(array[i] + "\t");
	}
		
	// tính tổng các phần tử có trong mảng
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		sum += array[i];
	}
	System.out.println("\nTổng các phần tử có trong mảng = " + sum);
		
	// sắp xếp theo thứ tự giảm dần
	for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
		for (int j = i + 1; j <= n - 1; j++) {
			if (array[i] < array[j]) {
				tempSort = array[i];
				array[i] = array[j];
				array[j] = tempSort;
			}
		}
	}
	System.out.println("Mảng sau khi sắp xếp là: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(array[i] + "\t");
	}
		
	// tìm phần tử nhỏ nhất
	// sau khi sắp xếp theo thứ tự giảm dần 
	// thì phần tử nhỏ nhất là phần tử cuối cùng trong mảng
	System.out.println("\nPhần tử nhỏ nhất trong mảng là " + array[n - 1]);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap1mang1chieu PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập mảng và thực hiện các thao tác trên mảng.
Java - Sắp xếp mảng tăng dần sử dụng phương pháp nổi bọt (Bubble sort).
Java - Tìm kiếm một phần tử sử dụng trong mảng sử dụng thuật tìm kiếm nhị phân.
Java - Kiểm tra mảng một chiều vừa nhập có phải là mảng đối xứng hay không?
Java - Tìm và in ra màn hình số lượng số nguyên lẻ, số lượng số nguyên chẵn trong mảng.
Java - Xóa phần tử có giá trị k trong mảng (k nhập từ bàn phím).
Java - Nhập mảng và thực hiện tách các số chẵn và lẻ trong mảng sang hai mảng khác.
Java - Tách một nửa đầu của mảng ban đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai.
Java - Viết chương trình hiển thị các phần tử chia hết cho 5 trong mảng.
Java - Đếm số lần xuất hiện của 1 phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Bài tập tổng hợp các thao tác trên mảng.
Java - Viết chương trình nhập mảng sao cho không có phần tử nào trùng nhau.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP