TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Kiểm tra mảng một chiều vừa nhập có phải là mảng đối xứng hay không?

Viết chương trình thực hiện các công việc:

  • Nhập liệu cho mảng một chiều có n phần tử nguyên (n > 0) từ bàn phím.
  • Kiểm tra mảng một chiều vừa nhập có đối xứng hay không?

Biết rằng: Mảng một chiều A có n phần tử là mảng đối xứng nếu mọi phần tử của mảng thỏa mãn A[i] = A[n - i - 1] với i = 0, 1,..., n - 1.

Ví dụ: Các mảng một chiều sau đây là đối xứng:

A[0] = 1     A[1] = 2     A[2] = 3     A[3] = 2     A[4] = 1

B[0] = 1     B[1] = 2     B[2] = 3     B[3] = 3     B[4] = 2     B[5] = 1

Các mảng một chiều sau đây là không đối xứng:

C[0] = 1     C[1] = 2     C[2] = 3     C[3] = 1     C[4] = 2

D[0] = 1     D[1] = 2     D[2] = 3     D[3] = 4     D[4] = 2     D[5] = 1

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, kt = 1;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n <= 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập giá trị cho các phần tử của mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("A[" + i + "] = ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// kiểm tra mảng đảo ngược
	// dùng vòng lặp for duyệt i = 0 đến i < n / 2
	// nếu A[i] != A[n - i -1]
	// thì mảng đó không phải mảng đối xứng
	for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
		if (A[i] != A[n - i - 1]) {
			kt = 0;
			break;
		}
	}
		
	if (kt == 0) {
		System.out.println("Mảng một chiều vừa nhập không là mảng đối xứng");
	} else {
		System.out.println("Mảng một chiều vừa nhập là mảng đối xứng");
	}
}

Giải thích hoạt động của chương trình trên:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước 1: Dùng biến kt để kiểm tra, ban đầu kt = 1 (xem như mảng đối xứng).

Bước 2: Vòng lặp for sẽ duyệt từ phần tử đầu tiên đến phần tử có chỉ số n / 2. Với mỗi lần lặp, so sánh phần tử ở nửa dãy đầu với phần tử đối xứng với nó ở nửa dãy cuối (tức phần tử ở vị trí i so sánh với phần tử ở vị trí n - i - 1), nếu 2 phần tử đó có giá trị không bằng nhau thì trả biến kt = 0 (tức nhận giá trị sai, nghĩa là mảng không đối xứng) và kết thúc lặp.

Bước 3: Khi ra khỏi vòng lặp, căn cứ vào giá trị biến kt để kết luận: nếu kt = 0 thì mảng một chiều không đối xứng, nếu kt = 1 thì mảng một chiều đối xứng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nếu mảng nhập vào là mảng đối xứng:

ketqua mangdoixung PNG

Nếu mảng nhập vào không là mảng đối xứng:

ketqua mangkhongdoixung PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải