TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Xóa phần tử có giá trị k trong mảng (k nhập từ bàn phím).

Viết chương trình thực hiện các công việc sau: Nhập một mảng có n phần tử nguyên từ bàn phím (n > 0). Sau đó nhập vào số nguyên k và xóa các phần tử trong mảng có giá trị bằng k.

Yêu cầu kỹ thuật: Chương trình phải kiểm tra n nhập vào: nếu n <= 0 thì cho nhập lại số phần tử cho đến khi thỏa mãn điều kiện.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, i, c;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n <= 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	System.out.println("Nhập số nguyên k: ");
	int k = scanner.nextInt();
		
	// xóa phần tử k ra khỏi mảng
	// vòng lặp for sẽ khởi tạo c = i = 0
	// và duyệt i từ 0 đến n
	// nếu phần tử tại vị trí i khác với số nguyên k 
	// thì gán phần tử tại i cho phần tử tại k
	// sau đó tăng c lên 1
	for (c = i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] != k) {
			A[c] = A[i];
			c++;
		}
	}
		
	n = c;	// lúc này số phần tử trong mảng sẽ bằng c
		
	// hiển thị các phần tử trong mảng sau khi xóa k
	System.out.println("Mảng còn lại sau khi xóa phần tử " + k + " là: ");
	for (i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(A[i] + "\t");
	}
}

Giải thích hoạt động của chương trình trên:

Bước 1: Nhập vào số phần tử của mảng n = 5, các phần tử cho mảng A[0] = 1, A[1] = 2, A[2] = 2, A[3] = 3 và A[4] = 4 và số nguyên k cần xóa = 3.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước 2: Thực hiện vòng lặp for: Ban đầu khởi tạo c = i = 0. i = 0 < 5 nên thực hiện các lệnh trong thân vòng lặp, vì A[i] = 1 != 2 nên gán A[c] = A[i] = 1 và tăng c lên 1, lúc này c = 1.

Bước 3: Tăng i lên 1, i = 1 < 5 nên thực hiện các lệnh trong thân vòng lặp, vì A[i] = 2 = 2 nên bỏ qua không thực hiện lệnh trong thân vòng for.

Bước 4: Tăng i lên 1, i = 2 < 5 nên thực hiện các lệnh trong thân vòng lặp, vì A[i] = 2 = 2 nên bỏ qua không thực hiện lệnh trong thân vòng for.

Bước 5: Tăng i lên 1, i = 3 < 5 nên thực hiện các lệnh trong thân vòng lặp, vì A[i] = 3 != 2 nên gán A[c] = A[i] = 3 và tăng c lên 1, lúc này c = 2.

Bước 6: Tăng i lên 1, i = 4 < 5 nên thực hiện các lệnh trong thân vòng lặp, vì A[i] = 4 != 2 nên gán A[c] = A[i] = 4 và tăng c lên 1, lúc này c = 3.

Bước 7: Tăng i lên 1, i = 5 không thỏa mãn điều kiện lặp nên bỏ qua không thực hiện lệnh trong thân vòng for.

Bước 8: Gán n = c, lúc này số phần tử trong mảng = c = 3.

Bước 9: Hiển thị các phần tử còn lại trong mảng là: 1     2     2     4

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap6mang1chieu PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top