TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Nhập mảng và thực hiện tách các số chẵn và lẻ trong mảng sang hai mảng khác.

Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên và sau đó tách các số chẵn và lẻ trong mảng đó sang hai mảng khác.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, c, d;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n <= 0);
		
	int A[] = new int[n];
	int ch[] = new int[n];	// mảng chứa các phần tử là số chẵn
	int le[] = new int[n];	// mảng chứa các phần tử là số lẻ
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
   	// c: số phần tử của mảng ch
	// d: số phần tử của mảng le.
	c = d = 0;
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		// nếu phần tử tại vị trí i chia hết cho 2
		// thì gán phần tử đó cho phần tử tại vị trí c của mảng ch
		// ngược lại thì gán phần tử đó
		// cho phần tử tại vị trí d của mảng le
		if (A[i] % 2 == 0) {
			ch[c] = A[i];
			c++;
		} else {
			le[d] = A[i];
			d++;
		}
	}
		
	System.out.println("Các phần tử của mảng ch là: ");
	for (int i = 0; i < c; i++) {
		System.out.print(ch[i] + "\t");
	}
		
	System.out.println("\nCác phần tử của mảng le là: ");
	for (int i = 0; i < d; i++) {
		System.out.print(le[i] + "\t");
	}
}

Giải thích hoạt động của chương trình trên:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mảng A[] sẽ được tách thành hai mảng: mảng ch[] (chứa các số chẵn) và mảng le[] (chứa các số lẻ) với số phần tử tương ứng lưu trong các biến c và d. Mỗi lần tìm được số phần tử chẵn hoặc lẻ tương ứng với từng mảng thì sẽ tăng số phần tử của mảng đó lên 1.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap7mang1chieu PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top