TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Sắp xếp mảng tăng dần sử dụng phương pháp nổi bọt (Bubble sort).

Viết chương trình sắp xếp tăng dần các phần tử trong mảng bằng phương pháp nổi bọt (Bubble sort).

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong phần bài học, tôi đã hướng dẫn các bạn phương pháp phương pháp sắp xếp thông qua phép đổi chỗ trực tiếp (Exchange sort). Ngoài ra, chúng ta còn một phương pháp sắp xếp cũng khá phổ biến mà tôi sẽ sử dụng trong bài tập này đó là phương pháp nổi bọt (Bubble sort). Ý tưởng chính của phương pháp nổi bọt là các phần tử trong mảng sẽ được duyệt từ đáy lên đỉnh. Trên đường duyệt, nếu phần tử đứng sau nhỏ hơn phần tử đứng trước thì đổi chỗ chúng cho nhau. Do đó, trong lần duyệt đầu tiên, phần tử có giá trị nhỏ nhất sẽ được chuyển lên đỉnh. Lần duyệt thứ 2, khóa có giá trị nhỏ thứ 2 được chuyển lên vị trí thứ 2... Và cứ tiếp tục như thế cho đến khi toàn bộ mảng các phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, tempSort;	// số phần tử của mảng
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// nếu n < 0 thì phải nhập lại
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	// khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
	int array[] = new int[n];
		
	// nhập giá trị các phần tử cho mảng
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		array[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// hiển thị mảng ban đầu
	System.out.println("\nMảng ban đầu: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(array[i] + "\t");
	}
		
	// sắp xếp mảng sử dụng phương pháp Bubble sort 
	// duyệt i từ 0 đến n - 2
	// sau mỗi lần duyệt j = n - 1 đến j >= 1
	// thì sẽ tìm được phần tử nhỏ nhất
	// sau đó tăng i lên 1 và quay lại duyệt j
	// khi i > n - 1 thì ngừng vòng lặp
	for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
		for (int j = n - 1; j >= 1; j--) {
			// nếu phần tử đứng sau nhỏ hơn phần tử đứng trước
			// thì đổi chỗ 2 phần tử đó cho nhau
			// với cách sắp xếp này thì trong lần duyệt đầu tiên
			// phần tử nhỏ nhất sẽ được chuyển lên trên cùng.
			if (array[j] < array[j - 1]) {
				tempSort = array[j];
				array[j] = array[j-1];
				array[j-1] = tempSort;
			}
		}
	}
		
	System.out.println("\nMảng sau khi sắp xếp: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(array[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap2mang1chieu PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải