TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Sắp xếp mảng tăng dần sử dụng phương pháp nổi bọt (Bubble sort).

Viết chương trình sắp xếp tăng dần các phần tử trong mảng bằng phương pháp nổi bọt (Bubble sort).

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong phần bài học, tôi đã hướng dẫn các bạn phương pháp phương pháp sắp xếp thông qua phép đổi chỗ trực tiếp (Exchange sort). Ngoài ra, chúng ta còn một phương pháp sắp xếp cũng khá phổ biến mà tôi sẽ sử dụng trong bài tập này đó là phương pháp nổi bọt (Bubble sort). Ý tưởng chính của phương pháp nổi bọt là các phần tử trong mảng sẽ được duyệt từ đáy lên đỉnh. Trên đường duyệt, nếu phần tử đứng sau nhỏ hơn phần tử đứng trước thì đổi chỗ chúng cho nhau. Do đó, trong lần duyệt đầu tiên, phần tử có giá trị nhỏ nhất sẽ được chuyển lên đỉnh. Lần duyệt thứ 2, khóa có giá trị nhỏ thứ 2 được chuyển lên vị trí thứ 2... Và cứ tiếp tục như thế cho đến khi toàn bộ mảng các phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, tempSort;	// số phần tử của mảng
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// nếu n < 0 thì phải nhập lại
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n < 0);
		
	// khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng
	int array[] = new int[n];
		
	// nhập giá trị các phần tử cho mảng
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		array[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// hiển thị mảng ban đầu
	System.out.println("\nMảng ban đầu: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(array[i] + "\t");
	}
		
	// sắp xếp mảng sử dụng phương pháp Bubble sort 
	// duyệt i từ 0 đến n - 2
	// sau mỗi lần duyệt j = n - 1 đến j >= 1
	// thì sẽ tìm được phần tử nhỏ nhất
	// sau đó tăng i lên 1 và quay lại duyệt j
	// khi i > n - 1 thì ngừng vòng lặp
	for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
		for (int j = n - 1; j >= 1; j--) {
			// nếu phần tử đứng sau nhỏ hơn phần tử đứng trước
			// thì đổi chỗ 2 phần tử đó cho nhau
			// với cách sắp xếp này thì trong lần duyệt đầu tiên
			// phần tử nhỏ nhất sẽ được chuyển lên trên cùng.
			if (array[j] < array[j - 1]) {
				tempSort = array[j];
				array[j] = array[j-1];
				array[j-1] = tempSort;
			}
		}
	}
		
	System.out.println("\nMảng sau khi sắp xếp: ");
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print(array[i] + "\t");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap2mang1chieu PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top