Home > Java > Java core > Java - Tìm và in ra màn hình số lượng số nguyên lẻ, số lượng số nguyên chẵn trong mảng.

Java - Tìm và in ra màn hình số lượng số nguyên lẻ, số lượng số nguyên chẵn trong mảng.

Viết chương trình thực hiện các công việc sau: Nhập liệu cho mảng có n phần tử nguyên (n > 0) từ bàn phím. Sau đó tính và in ra màn hình số lượng số nguyên lẻ, số lượng số nguyên chẵn trong mảng đã nhập.

Yêu cầu kỹ thuật: Chương trình phải kiểm tra n nhập vào: nếu n <= 0 thì cho nhập lại số phần tử cho đến khi thỏa mãn điều kiện.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	int soLuongSoNguyenLe = 0, soLuongSoNguyenChan = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n <= 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	// A.length: trả về độ dài của mảng
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// tính số lượng số nguyên lẻ, chẵn trong mảng
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] % 2 == 0) {
			soLuongSoNguyenChan++;
		} else {
			soLuongSoNguyenLe++;
		}
	}
		
	System.out.println("Số lượng số nguyên chẵn trong mảng = " + soLuongSoNguyenChan);
	System.out.println("Số lượng số nguyên lẻ trong mảng = " + soLuongSoNguyenLe);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitap5mang1chieu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập mảng và thực hiện các thao tác trên mảng.
Java - Sắp xếp mảng tăng dần sử dụng phương pháp nổi bọt (Bubble sort).
Java - Tìm kiếm một phần tử sử dụng trong mảng sử dụng thuật tìm kiếm nhị phân.
Java - Kiểm tra mảng một chiều vừa nhập có phải là mảng đối xứng hay không?
Java - Tìm và in ra màn hình số lượng số nguyên lẻ, số lượng số nguyên chẵn trong mảng.
Java - Xóa phần tử có giá trị k trong mảng (k nhập từ bàn phím).
Java - Nhập mảng và thực hiện tách các số chẵn và lẻ trong mảng sang hai mảng khác.
Java - Tách một nửa đầu của mảng ban đầu sang mảng thứ nhất và nửa còn lại sang mảng thứ hai.
Java - Viết chương trình hiển thị các phần tử chia hết cho 5 trong mảng.
Java - Đếm số lần xuất hiện của 1 phần tử được nhập từ bàn phím.
Java - Bài tập tổng hợp các thao tác trên mảng.
Java - Viết chương trình nhập mảng sao cho không có phần tử nào trùng nhau.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP