Java - Tìm và in ra màn hình số lượng số nguyên lẻ, số lượng số nguyên chẵn trong mảng.

Viết chương trình thực hiện các công việc sau: Nhập liệu cho mảng có n phần tử nguyên (n > 0) từ bàn phím. Sau đó tính và in ra màn hình số lượng số nguyên lẻ, số lượng số nguyên chẵn trong mảng đã nhập.

Yêu cầu kỹ thuật: Chương trình phải kiểm tra n nhập vào: nếu n <= 0 thì cho nhập lại số phần tử cho đến khi thỏa mãn điều kiện.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	int soLuongSoNguyenLe = 0, soLuongSoNguyenChan = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số phần tử của mảng: ");
		n = scanner.nextInt();
	} while (n <= 0);
		
	int A[] = new int[n];
		
	System.out.println("Nhập các phần tử cho mảng: ");
	// A.length: trả về độ dài của mảng
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập phần tử thứ " + i + ": ");
		A[i] = scanner.nextInt();
	}
		
	// tính số lượng số nguyên lẻ, chẵn trong mảng
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (A[i] % 2 == 0) {
			soLuongSoNguyenChan++;
		} else {
			soLuongSoNguyenLe++;
		}
	}
		
	System.out.println("Số lượng số nguyên chẵn trong mảng = " + soLuongSoNguyenChan);
	System.out.println("Số lượng số nguyên lẻ trong mảng = " + soLuongSoNguyenLe);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net