Home > Toán > Lý thuyết đại số > [SGK Toán 6 trang 6] - Bài 1 - Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 ...

[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 1 - Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 ...

Đề bài: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông.

bai 01 JPG

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này các em phải biết cú pháp để khai báo một tập hợp, sau đó là dùng kí hiệu để khai báo các phần tử 12 và 16 có nằm trong tập hợp A đó không.

1/ Cách viết tập hợp A thứ nhất

A = {9;10;11;12;13}

2/ Cách viết tập hợp A thứ hai

A = {x N | x > 8, x <14}, trong đó N là tập hợp các số tự nhiên

3/ Viết ký hiệu thích hợp vào ô vuông

  • 12 A
  • 14 A

Nguồn: freetuts.net

Giải bài tập SGK trang 6: Tập hợp, phần tử của tập hợp
[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 1 - Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 ...
[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 2 - Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC"
[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 3 - Cho hai tập hợp A = {a, b}, B = {b,x,y}, điền kí hiệu thích hợp

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP