[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 3 - Cho hai tập hợp A = {a, b}, B = {b,x,y}, điền kí hiệu thích hợp

Cho hai tập hợp:

  • A = {a,b}
  • B = {b,x,y}

Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông.

bai tap 3 JPG

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn giải: Các em hãy xem giá trị x, y, b có nằm trong các tập hợp cần điền ký hiệu không. Nếu có thì dùng ký hiệu thuộc , ngược lại dùng kí hiệu không thuộc .

  • Phần tử x không nằm trong tập hợp A nên ta viết x ∉ A
  • Phần tử y nằm trong tập hợp B nên y ∈ B
  • Phần tử b nằm trong tập hợp A nên b ∈ A
  • Phần tử b nằm trong tậ hợp B nên b ∈ B

Nguồn: freetuts.net

Giải bài tập SGK trang 6: Tập hợp, phần tử của tập hợp
[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 1 - Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 ...
[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 2 - Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC"
[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 3 - Cho hai tập hợp A = {a, b}, B = {b,x,y}, điền kí hiệu thích hợp