Hàm document.addEventListener() trong Javascript

Phương thức document.addEventListener() sẽ gắn một sự kiện và phương thức xử lý sự kiện cho cả trang. Sử dụng phương thức document.removeEventListener() để xóa bỏ sự kiện đã được gán trước đó bời phương thức document.addEventListener().

Nếu bạn muốn gán một sự kiện cho một phần tử xác định trong trang, sử dụng phương thức element.addEventListener().

Cú pháp

Cú pháp: document.addEventListener(event, function, useCapture)

Trong đó:

 • event là tên sự kiện. Lưu ý không sử dụng tiền tố on, ví dụ "onclick" sẽ được thay thế bằng "click".
 • function là hàm xử lý cho sự kiện event. Khi sự kiện xảy ra, một event Object sẽ được truyền vào function như tham số đầu tiên. Kiểu của event Objdect phụ thuộc vào tham số event. Ví dụ sự kiện "click" sẽ thuộc vào MouseEvent object.
 • useCapture Là một tham số không bắt buộc, quy định cách thức thực thi mã lệnh trong function.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức document.addEventListener() để gán sự kiện khi người dùng "click" vào trang thì sẽ hiển thị popup có nội dung "Chào mừng bạn đến với freetuts.net":

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <p>Các bạn click vào bất cứ điểm nào trên trang để hiện thị lời chào</p>
    <button>Thẻ Button</button>
    <script>
      document.addEventListener("click", function(){
        alert("Chào mừng bạn đến với freetuts.net");
      });
      
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP