Hàm document.cookie trong Javascript

Thuộc tính document.cookie sẽ thiết lập một giá trị cookies theo dạng name=values hoặc trả về tất cả các giá trị cookies hiện có trong trang theo dạng name=values.

Cú pháp

Khi Muốn lấy nội dungdocument.cookie

khi muốn thiết lập nội dungdocument.cookie = newCookie

Trong đó:

 • newCookie là một chuỗi bao gồm một cặp name=value có thể được theo sau bởi một hoặc nhiều cặp giá trị sau:
  • expires=date - không bắt buộc, quy định thời gian tồn tại của cookie, date sẽ là chuỗi thời gian theo chuẩn UTC(xem phương thức Date.toUTCString()), nếu cặp giá trị này không được cung cấp, cookie sẽ tồn tại đến khi đóng trình duyệt.
  • path=path - không bắt buộc, quy định thư mục chứa cookie, lưu ý rằng path phải là một đường dẫn tồn tại. Nếu cặp giá trị này không được cung cấp, cookie sẽ thuộc về trang hiện tại.
  • domain=domainname - không bắt buộc, xác định tên miền của website, nếu không được cung cấp, tên miền của trang hiện tại sẽ được sử dụng.
  • secure - không bắt buộc, nếu được thiết lập, tham số này sẽ yêu cầu trình duyệt sử dụng giao thức bảo mật(https) để gửi cookie đến server.

Ví dụdocument.cookie="username=Freetuts; expires=Thu, 18 Dec 2017 12:00:00 UTC; path=/";

Cách sử dụng

Sử dụng thuộc tính document.cookie để thiết lập 2 cookie usernamelanguage sau đó hiển thị chúng dưới dạng chuỗi:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	

    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        document.cookie = "username=freetuts";
        document.cookie = "language=javascript";
				var x = document.cookie;
        document.getElementById("result").innerHTML = "Cookies hiện tại: " + x;
			}
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP