Hàm List clear() trong Python

Bài này mình sẽ giới thiệu phương thức list clear() trong Python, phương thức này dùng để xóa tất cả các item bên trong list.

1. Cú pháp của list clear()

Dưới đây là cú pháp của phương thức này.

list.clear()

Tham số: Phương thức clear chỉ có nhiệm vụ là xóa tất cả item ra khỏi list nên không cần một tham số truyền vào.

Giá trị trả về: Không có giá trị trả về, nó chỉ làm sạch list

2. Ví dụ với list clear()

Hãy tham khảo một ví dụ cách sử dụng list.clear() trong Python dưới đây.

# Defining a list
list = [{1, 2}, ('a'), ['1.1', '2.2']]

# clearing the list
list.clear()

print('List:', list)

Kết quả sẽ trả về một list rỗng.

List: []

Ngoài phương thức này ra thì vẫn còn rất nhiều phương thức khác, bạn hãy tìm trong danh sách các phương thức của list nhé.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP