Hàm List insert() trong Python

Trong bài này mình sẽ nói đến hàm list insert(), đây là hàm dùng để thêm một phần tử mới vào vị trí index được định sẵn.

1. Cú pháp List insert()

Dưới đây là cú pháp của list insert().

list.insert(index, element)

Trong đó:

  • index là chị mục mà bạn muốn phần tử thêm vào sẽ nằm tại đó
  • element là phần tử muốn thêm vào, có thể là number, string, Puple hay Set

Giá trị trả về: Hàm insert chỉ thêm một phần tử mới vào list chứ không trả về bất kì một giá trị nào.

2. Ví dụ List insert()

Dưới đây là ví dụ thêm một phần tử vào list có index là 3.

# vowel list
vowel = ['a', 'e', 'i', 'u']

# inserting element to list at 4th position
vowel.insert(3, 'o')

print('Updated List: ', vowel)

Kết quả:

Updated List:  ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']

Bạn có thể thêm một Tuple như ví dụ sau:

mixed_list = [{1, 2}, [5, 6, 7]]

# number tuple
number_tuple = (3, 4)

# inserting tuple to the list
mixed_list.insert(1, number_tuple)

print('Updated List: ', mixed_list)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

Updated List:  [{1, 2}, (3, 4), [5, 6, 7]]

Bạn lưu ý rằng vị trí của index trong List sẽ bắt đầu từ 0 nhé, nên nếu bạn phải trừ đi 1 để có được số chỉ mục chính xác. Ví dụ nếu bạn muốn thêm vào vị trí thứ 4 thì ban phải trừ đi 1 nên sẽ truyền index là 3.

Trên là cách sử dụng và ví dụ của hàm list.insert() trong Python.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP