Hàm Set pop() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu phương thức Set pop() trong Python, công dụng của nó là dùng để loại bỏ một phần tử ngẫu nhiên ra khỏi Set. 

Mình không rõ Python tạo ra hàm này để làm gì, bởi việc loại bỏ một phần tử ngẫu nhiên thì ít khi được sử dụng trong thực tế.

1. Cú pháp Set pop()

Giống như ý nghĩa của nó, cú pháp như sau:

set.pop()

Trong đó set là tập hợp bạn muốn loại bỏ một phần tử ngẫu nhiên. Nó không có tham số truyền vào.

Giá trị trả về: Phương thức này sẽ loại bỏ 1 phần tử ngẫu nhiên ra khỏi Set, sau đó trả kết quả về là Set mới sau khi đã loại bỏ.

2. Ví dụ Set pop()

Hãy xem các ví dụ sử dụng pop() để xóa phần tử ngẫu nhiên sau.

Ví dụ: Hãy xóa một phần tử ngẫu nhiên ra khỏi Set

A ={'a', 'b', 'c', 'd'}

print('Return Value is', A.pop())
print('A = ', A)

Kết quả của chương trình này như sau:

Return Value is d
A =  {'a', 'b', 'c'}

Lời kết: Trên là tất cả thông tin về cách sử dụng của phương thức set pop() trong Python, chúc các bạn học tốt.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP