Hàm Tuple index() trong Python

Phương thức index () dùng để tìm kiếm một phần tử trong một tuple và trả về chỉ mục của nó. Nói một cách đơn giản, phương thức index () tìm kiếm phần tử có giá trị bằng với giá trị cần tìm trong tuple và trả về vị trí của nó. Nếu giá trị đó xuất hiện nhiều lần thì vị trí đầu tiên (nhỏ nhất) được trả về.

Lưu ý: Trong Tuple vị trí đầu tiên sẽ bắt đầu từ 0.

1. Cú pháp của tuple index()

Dưới đây là cú pháp cách sử dụng phương thức index() trong Python.

tuple.index(element)

Trong đó element là giá trị cần tìm trong tuple.

Giá trị trả về: Phương thức này trả về chỉ mục của phần tử tìm thấy. Trường hợp không tìm thấy thì sẽ trả về lỗi ValueError.

2. Ví dụ tuple index()

Sau đây là một vài ví dụ cách sử dụng phương thức index() trong Python.

Ví dụ 1: Tìm vị trí xuất hiện của phần tử trong Tuple

# vowels tuple
vowels = ('a', 'e', 'i', 'o', 'i', 'u')

# element 'e' is searched
index = vowels.index('e')

# index is printed
print('The index of e:', index)

# element 'i' is searched
index = vowels.index('i')

# only the first index of the element is printed
print('The index of i:', index)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

The index of e: 1
The index of e: 2

Ví dụ 2: Trường hợp tìm không thấy phần tử nào

# vowels tuple
vowels = ('a', 'e', 'i', 'o', 'u')

# element 'p' is searched
index = vowels.index('p')

# index is printed
print('The index of p:', index)

Vì phần tử cần tìm không thấy nên sẽ trả về lỗi sau:

ValueError: tuple.index(x): x not in tuple

Ví dụ 3: Tìm kiếm phần tử là dạng dữ liệu đặc biệt List - Tuple

# random tuple
random = ('a', ('a', 'b'), [3, 4])

# element ('a', 'b') is searched
index = random.index(('a', 'b'))

# index is printed
print("The index of ('a', 'b'):", index)

# element [3, 4] is searched
index = random.index([3, 4])

# index is printed
print("The index of [3, 4]:", index)

Kết quả như sau:

The index of ('a', 'b'): 1
The index of [3, 4]: 2

Lời kết: Trên là cách sử dụng phương thức tuple index trong Python, hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP